Monthly Archives

Tháng Năm 2020

Khoa Lễ Tam Phủ Đối Khám

Tam Phủ Đối Khám Hương phụ hiến, cúng dành đỉnh lễ thập phương Tam bảo tiền, tam phủ công đồng chư đại đế, Vạn linh động dám đẳng vô biên. Thập điện minh vương diêm la, chúa lục tào, thưởng bạc thượng thư viện thụ thử thành, tâm tùy khẩn

Khoa Lễ Thiên Đài

(Cây hương ngoài trời)Chí tam khể thủ lễ kim quyết chí tôn tiền, tam giới cửu thiên chư đại đế. Vạn linh chúng kiệt chân tiên. Tín Chủ kiền tương hương phụng hiến. Kim thời triệu thỉnh, giáng hương duyên ngưỡng vọng uy quang thùy mẫn

An Trạch Khoa

( Lễ phần Sài Về Nhà Mới) Nhất thiết cung kính tín lễ thường trụ tam bảo Quy mệnh kinh cương kết giới chúa; A mật di đế đại minh vương. Bất vi bản thệ hộ đàn tràng, Bỉnh xích yêu ma vô chướng ngại Án hô lô hô lô để sắt tra để sắt bàn đà

Khoa Cúng Trần Triều

Hương Phụng Kiến: cúng dành trần triều hiển thánh anh linh, đệ tử kiền tương hương phụng hiến, cung kỳ uy đức giáng hương duyên, khẩn thiết lễ thành thỉnh nguyện Nguyện thùy phúc lộc vĩnh thiên niên, Nam mô hương vân cái Bồ Tát ma hà tát (3…