Monthly Archives

Tháng Sáu 2020

Khoa Thiên Quan

Hương phụng hiến cúng dàng ôn tướng, cạp hành binh, tín chủ kiền thành hương phụng hiến, cung kỳ triệu thỉnh giáng uy linh, lễ tiến hành ôn binh lệ dịch, nguyện kỳ tín chủ bảo an linh. + Thiết dĩ pháp duyên sơ khả, tịnh cúng phu trần, lự

Khoa Lễ Tam Tai Giải Nạn

Tam Tai Giải NạnHương phụng hiến, cúng dàng trư tinh tiền. Tín chủ kiền tương hương phụng hiến. Tiêu  tai giải ách, bảo trường sinh, kim thời cung lễ thỉnh, phúc thọ hưởng khang ninh. Thiết dĩ phàm đương khải thỉnh, tịnh cúng phu trần,

Khoa Lễ Đương Niên Đương Cảnh

Đương Niên Đương CảnhHương phụng hiến, cúng đàng thái tuế Lý Vực Quan, kiểm sát cát hung du thế giới, quyền hành thiện ác giám nhân gian tín chủ thành tâm kiền khẩn đảo nguyện kỳ tích phúc bảo bình an. Phù dĩ pháp duyên bài biện lễ vật

Phát Tấu Nghi

(Cử Tám) Pháp chủ: Chiên đàn hải ngạn, nô nhiệt minh hương. Gia Đu tử mẫu, lưỡng vô ương, hỏa nội đắc thanh lương; chí tâm kim tương, nhất chú biến thập phương. Nam mô Hương vân cái bồ tát ma ha tát (3 lần). ( Thích ca tán rằng) Pháp chủ

Sảm Tạ Long Thần Khoa

( Lễ Đức Ông) Hương phụng hiến cúng đàng long thần thổ địa quan,  đệ tử kiển thành hương phụng hiến, ngưỡng kỳ uy đức giáng nhân gian ủng hộ tinh lam sùng bảo địa, không phù cảnh giới tất hoàng đàn, tứ phúc vĩnh vô cương. Đại thánh hộ giáo