Monthly Archives

Tháng Mười Một 2020

Khoa Cúng Nhương Tinh Giải Hạn

Cúng Nhương Tinh (Cúng Sao Giải Hạn) Chiên đàn hải ngạn lô nhiệt minh, hương gia du tử mẫu lưỡng vô ương, hỏa nội đắc thanh lương. Chi tấm kim tưởng nhất chú biến thập phương. Nam mô hương vân cái bồ tát ma ha tát (3 lần) Phù dĩ đàn nghi