Khoa Cúng Nhương Tinh Giải Hạn

0

Cúng Nhương Tinh (Cúng Sao Giải Hạn)

Chiên đàn hải ngạn lô nhiệt minh, hương gia du tử mẫu lưỡng vô ương, hỏa nội đắc thanh lương. Chi tấm kim tưởng nhất chú biến thập phương.

Nam mô hương vân cái bồ tát ma ha tát (3 lần)

Phù dĩ đàn nghi chỉnh tức, pháp tịch phụ chấn lự bài biện chí phật nghiêm, khủng vẫn lai chi uế nhược, bằng tư pháp thủy quân sái đàn duyên, phù thủy giả diệu nguyên chạm chạm minh khai, thao thao hạ vô viên, nhi thử, sở cầu xương minh lạc dật, liệt tắc lương như cầu tắc tịnh sâm nhuận bàng sả lai chung tắc, phả thí pháp giới diệt tiêu khiên.

Nguyệt chi tắc bảo hộ đàn tràng tăng duyên tích phúc, tư thử đạo tràng tất linh thanh tịnh giáo hữu sái tịnh chân ngôn cẩn đương trì tụng.

Nhất bát thanh lương thủy

Quán sái tận chần cấu,

Kim cương lai bộ chi

Thâm nhiên thường thanh tịnh

Nam mô thanh hương địa bồ tát ma ha tát (3 lần)

+ Thiết dĩ thánh tông hiển hóa phàm hữu nguyện dĩ giải thông thành ý tinh kiến, cố hà cầu nhi tất ứng. Nhựng tinh giải hạn tu thượng bảo hương do bản xứ xuất căn tự tại kim lô tài nhiệt, giao thiên phùng bảo đỉnh nhi quang thông, đại địa tòng chung bất nhị lâm lý vô song hiền thánh vân chi ngự loan dư nhị vẫn tập, tinh thần khai thử thừa giá hạc dĩ phong thắng đạt phàm tinh thường chiếu giám đàn tràng thị thần lực tác chứng minh công đức giao lữu nhiên hương cẩn đương trì tụng.

Nhất chiện bảo hương thấu chư tịnh

Thành tâm đan khổ điệu tình kiến

Nguyện tại kim thời lai giáng phó

Chứng minh đệ đắc phúc lai

Nam mô hương cúng dàng bồ tát ma ha tát (3 lần)

** Cung văn tinh huy ngân hán, cảnh đông ngọc lâu quang mang thương đổ ư ngọc tinh chiếu chiệt hạ dân vu vạn tượng cờ chi giải tác dĩ vinh, thiêm tảo tai ương bán điểm vô hà nguyện.

Chí giải tức chừ cửu kiên vưu, Khách hoàng tùy cảnh khuông tứ hải, hồng ân ngưỡng mông tinh thượng uy quang phủ giám, phàm tinh chi khẩn khoản giáo hữu triệu thỉnh chân ngôn cẩn đương trì tụng.

Dĩ thử chân ngôn thân chiếu thỉnh

Cửu thiên thánh chúa giao vãn chi

Ngưỡng bằng tam bảo lực gia trì

Nguyện tại kim thời lai giáng phó

Nam mô bộ bộ đế lị giá lị đát đá nga đá gia (7 lần)

** Thượng lại triệu thỉnh chân ngôn tuyên dương dĩ kinh chúng đẳng kiền thành thành thượng hượng bái thỉnh

Nhất tâm phụng thỉnh đoan cư bối, quyết thống nhật nguyệt tinh chú chi thiên cao ngự càn cung vân tạo hóa âm dương chi khí linh thông mạc chắc điệu hóa nan lường tinh la cờ bố ư quần sinh vũ khí vận hành y bát cực cung duy chungthiene tinh chúa bắc cực tử vi trường sinh đại đế ngọc bệ hạ phả cập thị tông đẳng chúng.

Duy nguyện bằng thi tuệ lực diệu chuyển Uy quang giáng phó đàn tràng chứng minh công đức nhang hoa thỉnh.

  • Nhất tâm phụng thỉnh khia tạo vạn đoan chu toàn tứ tượng thước ô luân lâm minh chiếu thi ân nhật vận hách vô tư chiêu chiêu vọng sản đinh mùi liên ngũ nguyện nhị thập nhật hội thời đan đăng cung duy thiên định uất nghi cung đại thánh đơn nguyện hài nhật cung thái dương tinh quân.
  • Duy nguyện thiểm linh ích toan tứ phúc tiêu tai giáng phó đàn tràng chứng minh công đức nhang hoa thỉnh.

Nhất tâm phụng thỉnh! Vị phối nhật cung, quyền cư nguyệt phủ huy đơn cửu bảo minh chiếu tam tinh thị tiêu quế ư thiên cung triều kim quyết ư ngọc thỏ chung, hữu tố hoàng thượng chi lịch ngọc quý dậu liên tục nguyệt nhị thập lục nhật tuất thời đản dáng. Cung duy thiên đình kết nâu cung đại thánh tố diệu nguyệt phủ thái âm tinh quân.

Duy nguyện hoán đẳng thiên địa phúc cập xương thinh quang dáng đàn duyên chứng minh công đức nhang hoa thỉnh.

  • Nhất tâm phụng thỉnh tôn cư cửu  diêu vì nối tam quang đức thượng hoàng cung thỉnh tiềm hắc đạo ẩn hiển thần công chi sự tác quyền hành âm phúc dĩ lan lường, giáp thìn liên chính nguyệt sơ bất nhật hội thơi đàn giáng cung dy thiên đình hoàng phan cung đại thánh thần thủ la hầu tinh quân

Duy nguyện tinh từ ho hựu minh văn quảng hạnh giáng phó đàn duyên chứng minh công đức nhang hoa thỉnh

  • Nhất tâm phụng thỉnh vị chấn cửu cung quyền chi thập cực uy quyền lẫm liệt chưởng hoa phúc ư nhân tuần đức vũ bàng đà định cát hung ư vận chỉ huy hoàng thiên xứ hiển hách thần công đinh mùi liên nhị nguyệt thập bát nhật hợi thời đàn giáng cung duy thiên đình bảo vĩ cung đại thánh thần vĩ kế đô tinh quân

Duy nguyện ăn đàn hải nội chếch cập dân xin giáng phó đàn duyên chứng minh công đức nhang hoa thỉnh

  • Nhất tâm phụng thỉnh vị chính chấn cung quyền chi đông hướng thủy hỏa âm dương chức thuộc ngũ hành chi thống trưởng mão thìn giáp ất tọa cao nhất cảnh dĩ đoan cư thừa thượng đế chi quyền hành dám hạ dân chi thiện ác, canh tuất thời đàn giáng cung duy thiên đình thanh vân cung đại thánh trùng quang chiếu nguyệt mộc đức tinh quân, duy nguyện bảo đá phiêu phiêu thanh kỳ chỉnh chỉnh quang giáng đàn duyên chứng minh công đức nhang hoa thỉnh.
  • Nhất tâm phụng thỉnh vị chính hảo cung quyền cư nam hướng cư chung chế ngoại dám thiện bộ chi cát hung, xuất thánh nhập thần phạm cung chỉ uy vong, vị khôi giáp ất đoan tạ bính đinh, bính dần, liên tục nguyện nhị thập cửu nhật hợi thời đàn giáng cung duy thiên định, minh lý cung đại thánh hỏa đức, văn hán tinh quân

Duy nguyện phi đằng hách dịch phủ dám đơn tầm quang dáng đàn duyên chứng minh công đức nhang hoa thỉnh

  • Nhất tâm phụng thỉnh chính toàn kim đức vị chính canh phương toàn kim đức vị chính canh phương nguy nguy đoài quyết dĩ lưu, huy nghiễm tân khu như đan tọa, kiểm chi bạch tịch chiếu dáng cát hung giáp dần liên cửu nguyệt thập ngũ nhật hợi thời đản giáng cung duy thiên đình hiện linh cung đại thánh kim đức thái bạch tinh quân duy nguyện quảng phi tuệ lực diệu chuyển uy quang dáng đàn duyên chứng minh công đức nhang hoa thỉnh
  • Nhất tâm phụng thỉnh vị chính bắc phương quyền cư nam hướng vân cửu cung đồng phối giữ bát quái tường tùy khôi huyền hiến chi vô tư hiệu thăng trầm, chi bất tức. Quý mão niên tứ nguyệt, nhị thập nhất nhật, thuất thời đãn dáng cung duy thiên đình thủy đức kim nữ cung đại thánh bắc phương nhâm quý thủ diệu tinh quân.

Duy nguyện vận đồng lẫm liệt thủy sái chiêm như giáng phó đàn chứng minh công đức nhang hoa thỉnh 

  • Nhất tâm phụng thỉnh vị phối hoàng cung quyền thừa tử cực, lệ thuộc ngũ hành chi thống quản, trức duy vạn tượng dĩ sâm lạ canh ngọ liên bát nguyện thập cửu nhật hợi thười đãn giáng cung duy thiên đình hoàng chung cung đại thánh thổ địa, địa la thổ tú tinh quân

Duy nguyện thêm linh ích toán bảo mệnh duyên trời giáng phó đàn duyên thụ tư cũng dàng nhang hoa thỉnh!

Nhất tâm phụng thỉnh vị thừa càn tạo, thống ngự khôn cung quang mang hiển hiện chung thiên thần biến ty tồn hạ đôi uy quyền khả úy thể vật bất di thống tứ duy bát biểu.

Thuộc lục hợp ngữ hành minh vị phương cùng bàng lâm chinh chiếu. Cung duy tam tài thiên cổ thiên hình, thiên kiếp tinh quân.

Tam tai địa bái địa vọng, địa hình tinh quân, tam tai sát tinh quân càn cung dịch mã đại ách thần quan, tốn cung khẩn thiệt đại ách thần quan ly cung quan mộc đại ách thần quan không cung hổ lang đại ách thần quan, đoài cung già tỏa đại ách thần quan. 

Kim lâu tuyệt mệnh, đại ách thần quan, chư sự thập nhị nguyệt tướng thần quân tấu thư bác sĩ đại hao tiểu hao thần quân, đại sát, tiểu sát thần quân, bạch hổ, điếu khách, trần quân, thiên la địa võng thần quan, kim liên vận hạn nhất thiết thần quan, cập đương cảnh thành hoàng bản rã đại vương nhất thiết uy linh

Duy nguyện trừ tai giả ách dáng phúc lưu ân giáng phó đàn tràng chứng minh công đức nhang hoa thỉnh

Thượng lai nghinh thỉnh Kỳ mộc quang lâm giáo hữu an tọa chân ngôn cẩn đương trì tụng

Tinh tú tòng không lai giáng hạ

Lập tư đan khổn biểu tình kiền

Tùy phương ứng hiệp biến quang minh

Nguyện giáng đàn duyên an vị tọa

Nam mô vân lai tập bồ tát ma ha tát (3 lần)

Phục dĩ dương dương tại thượng nghiễm nghiễm nhược lâm, vọng tử cao như thỉnh, thực. 

Tuy đảo tất thông như cờ tất ứng. Dục nhạ y quang chi tứ tiêu tường khai tính chí thành kim tắc bài liệt hương hoa, cúng phần dâng trúc nguyện dám phàm chần chi khẩn thiểu, thân bạc cúng chi trai sở hữu nghi phổ than phụng hiến!

Phổ cúng dàng chân ngôn án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật la mộc (3 lần)

Nam mô phổ cúng dàng bồ tát ma ha tát (3 lần)

Thần quang bất muội thánh đức phi dao cụ hữu sớ văn cẩn đương tuyên bạch (đọc sớ)

Phục dĩ thiên chân giám cách, thánh đức quang la, tất hữu sở cầu hữu đảo chi nghi, khác viết kinh viết thành chi ý.

Phục nguyện cửu tinh khánh hỷ thập cực thùy ưu, đức chiếu diệu ư thân cung cát tú. 

Quang phù ư tụ tam đẩu trụ trường sinh, chi tự bắc tỵ trừ đoản tích chi danh tinh tường thương lập ư địa hình tai hạn vĩnh ly vu, môn hộ doãn tòng nhân nguyện cảnh mộc thiên, hựu. Mông thừa tinh tường chứng uy quang giải tống hung tinh chi đốn tức, ban ban ác vậm nhất nhất khiên viu. Cung đối đàn tiền kim đương thỉnh giải

Hoặc ngộ trùng cùng trùng vận chi ách kim đương thỉnh giải

Hoặc ngộ tứ phát nguyện tứ xung chi ách kim đương thỉnh giải (5)

Hoặc ngộ ngũ hình ngũ bộ chi ách kim đương thỉnh giải

Hoặc ngộ lục tuyệt lục chi ách kim đương thỉnh giải

Hoặc ngộ thất sát thất thương chi ách kim đương thỉnh giải

Hoặc ngộ bát man bát nan bát sơn chi ách kim đương thỉnh giải

Hoặc ngộ thiên la địa vong chi ách kim đương thỉnh giải

Hoặc ngộ thiên lôi địa độc chi ách kim đương thỉnh giải

Hoặc ngộ thiên tai địa sát chi ách kim đương thỉnh giải

Hoặc ngộ thiên cổ địa vong chi ách kim đương thỉnh giải

Hoặc phạm thiên kiếp địa bải chi ách kim đương thỉnh giải

Hoặc phạm hoặc thiên họa địa hình chi ách kim đương thỉnh giải

Hoặc phạm liên xung nguyệt khắc chi ách kim đương thỉnh giải

Hoặc phạm nhật hạn thời tai chi ách kim đương thỉnh giải

Hoặc phạm liên kết nguyệt phá chi ách kim đương thỉnh giải

Hoặc phạm nhất vang thời vong chi ách kim đương thỉnh giải

Hoặc phạm liên xung nguyệt hãm chi ách kim đương thỉnh giải

Hoặc phạm nhật tổn thời hao chi ách kim đương thỉnh giải

Hoặc phạm liên tai nguyệt sát chi ách kim đương thỉnh giải

Hoặc phạm minh thời xung chi ách kim đương thỉnh giải

Hoặc phạm liên trinh oán kim lâu ách kim đương thỉnh giải

Hoặc phạm mộc ách kim lâu ách kim đương thỉnh giải

Hoặc phạm cô thần quả tú chi ách kim đương thỉnh giải

Hoặc phạm mạnh phù tử phù chi ách kim đương thỉnh giải

Hoặc phạm quan phù điếu khách chi ách kim đương thỉnh giải

Hoặc phạm cẩu đảo hình hổ chi ách kim đương thỉnh giải

Hoặc phạm nhặt cách thời ly chi ách kim đương thỉnh giải

Hoặc phạm dịch chỉ lưu hành chi ách kim đương thỉnh giải

Hoặc phạm thiên tai phát khởi chi ách kim đương thỉnh giải

Hoặc phạm bách quái tiềm sinh chi ách kim đương thỉnh giải

Hoặc phạm quỷ mị yêu khí nhất thiết hung ương kim đường giải kết giải kết

Khai Giải Ngũ Thần Ôn

Phù chú chuyển pháp luân, âm dương ly cách biệt, thủy hỏa đoạn càn khôn, gia nội đồng khang thái, nam nữ thọ tràng tồn, tiêu tan giải ách thiên tôn, duyên thọ ích toán thiên tôn, đại đạo bất khả tư nghi công đức.

  • Thượng lai nhương tinh sụ tất công đức vô ngần, lương nhân khể thủ hòa nam tam tôn thánh chúng …

Tham Khảo Thêm:

Khoa Cúng Trần Triều — Xem Tại Đây

Khoa Cúng Trần Triều 2 — Xem Tại Đây

An Trạch Khoa — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Thiên Đài — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Tam Phủ Đối Khám — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Tam Phủ Thục Mạnh Tiễn Căn Cầu An — Xem Tại Đây

Khoa Cúng Tứ Phủ — Xem Tại Đây

Sảm Tạ Long Thần Khoa — Xem Tại Đây

Phát Tấu Nghi — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Đương Niên Đương Cảnh — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Tam Tại Giải Nạn — Xem Tại Đây

Khoa Thiên Quan — Xem Tại Đây

Lễ Tạ Mộ Phần Tại Ban Phật — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Minh Vương Thục Án — Xem Tại Đây

Khoa Cúng Thánh Mẫu — Xem Tại Đây

Khoa Cúng Sơn Trang — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Bạch Hổ — Xem Tại Đây

Comments
Loading...