Khoa Cúng Sơn Trang

0

(Khao Thỉnh)

Hương phụng hiến cúng giàng thần đức sơn trang chúng linh quan, tín chủ kiền thành thượng hương phụng hiến quyền cơ uy đức giáng hương diên, giải ách tiêu trừ tật bệnh, khuông phù đệ tử phúc thọ vĩnh thiên niên.

  • Thiết dĩ pháp diên sơ khải tịnh cúng phu trần lự bài biệt dĩ trang nghiêm khủng vãng lai chi uê trược bằng tư pháp thủy quán sái hia diên, dụng bằng thánh đức di da trì đăng lục trần nhi thanh tịnh, giáo hữu sái tịnh chân ngôn cẩn đương trì tụng.

Cảo cao kim ba hàm chẩn 

Phi phi bạch lộ  sái quỳnh tương

Kim bằng bí ngữ gia trì lực

Cấu uế tinh đàn tất thanh tịnh

Úm bắc đế ha thiên thần na na địa cha sạ hạ (7 lần)

  • Thiết dĩ! Tiêu tai giải ách ngưỡng bằng uy đức, dĩ hộ trì, thỉnh phúc nghinh tường tụ trượng thần công nhi mặc vận, viên thiết đảo cờ chi lễ, phủ thân khấu tạ, cung vọng thánh thông phù thùy phàm khẩn.
  • Kim Tắc hoa diên chỉnh túc, pháp tịch phù trần thừa tam bảo dĩ lai lâm, nhạ vân xa nhị giáng phó, giáo hữu triệu thỉnh chân ngôn cẩn đương trì tụng.

Dĩ thử linh thanh thân triệu thỉnh

Sơn trang thánh chúa, nguyện văn chi!

Ngưỡng bằng tma bảo lực gia trì

Nguyện tại kim thời giáng phó !

Nam mô bộ đế ly giá dị đát đá nga đá gia (3 lượt).

Thượng lai triêu thỉnh chân ngôn tuyên dương, dĩ kính giáo hữu triệu thỉnh chân ngôn cẩn đương tuyên đọc.

  • Nhất tâm phụng thỉnh: Minh minh bất muôn bản cận thiên quan, viện chi cờ biến hóa nan lường, địch khôn tải, chu toàn chi diệu, mặc mặc sở cầu tất ứng, minh minh hữu cảm giai thông, ảnh hưởng vô tư uy nghiêm chi lễ.
  • Cung thỉnh bất sảng chúa thượng ngàn, trưởng bạch anh linh, lê mại đại vương diệu tín thuyền; sư cao sơn thần nữ, diệu nghĩa tàng hình sơn trang công chúa.
  • Thỉnh mời bát bộ sơn trang 12 cô tiên nàng tối linh duy nguyên đằng vân tốc chí giá vũ lai lâm thỉnh giáng điện đường chứng minh công đức. Nhang hoa thỉnh!
  • Nhấ tâm phụng thỉnh! Mẫu đông quang tuần quán bắc lệ tam kỳ tuyên quan ỷ la, bảo thắng châu hà, chư vị chúa, tiên công chúa. Sơn sơn bắc lệ công chúa.
  • Đổi ngang phố cát công chúa, lâm các hạ thần uy liệt thăng thiên nhập địa diệu vô cùng thánh đức nguy nguy lợi vật đô nhân tùy hữu đảo, tận đại thiên nhi chiếu triệt lịch sa giới dĩ thần thông khác niệm chí phủ đầu cơ phó cảm.

Cung thỉnh! Thượng ngàn sơn trang bát bộ tối linh.

Duy nguyện: Ân chiêm vũ lộ trạch cập hà sa thỉnh giáng điện đường, thụ tư cúng dàng. Nhang hoa thỉnh.

  • Nhất tâm phụng thỉnh: Xuất hồ cầm nhập, hồ tốn tâm tâm, võng cách u hào, đoan tường hồ khảm ứng hồ ly niệm, niệm bất vong thực tố đòng đẳng hiển minh chi diệu lý chiêu trương động tĩnh ư huyền nghi.
  • Sứ sứ viên thông, phương phương ứng hiện cung thỉnh thượng ngàn thập nhị tiên nàng bát bộ sơn trang liệt vị uy linh thánh chúng.

Duy nguyện long xa dĩ giá bảo cái khai trương giáng phó điện đường chứng minh công đức. Nhang hoa thỉnh!

Thượng lai nghênh thỉnh Ký mộc quang lâm an tọa chân ngôn cẩn đương trì tụng.

Thần đức tòng không lai giáng hạ

Sơn trang tâm nguyệt thính gia đà

Tùy phương ứng hiện biến quang minh

Nguyện giáng bản đàn an pháp tọa

Nam mô an pháp tọa bồ tát ma ha tát (3 lần).

An tọa chân ngôn tuyên dương dĩ kính, tọa khẩn thành tâm ư nhất kính trần tịnh cúng dĩ ban ban, tín chủ kiến thành thượng hương phụng hiến, giáo hữu biến thực chân ngôn!

Nam mô tát phạ đát tha nga dá phạ rô chì đế an tam bạt la hồng (7 lần)

Cam lộ thủy chân ngôn

Nam mô tô rô bà gia đát tha nga đa đát điệt tha án, tô rô tô rô bát la tô rô bát la tô rô sa bà na (7 lần).

Nhang hoa đăng trà quả thực.

Vô thượng nhân thiên nhất, nhất cúng.

Phả thí pháp giới chư chúng sinh

Thập nhị tiên nàng phả thí cúng giàng.

Sơn trang thành tựu phật công đức.

Phả cúng giàng chân ngôn. An nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật la hộc (7 lần).

Nam mô phổ cúng giàng bồ tát ma ha tát (3 lần)

Thượng lai lễ hiến sơn trang dĩ kính sỏ hữu sớ văn cẩn dương tuyên đọc.

Bài Văn Trịnh Sơn Trang

Sắc cẩn thịnh thượng ngàn công chúa liệt vị Sơn trang, chức mẫu gia phong các cửa ngàn, hổ phục long chầu trên núi cấm, chim kêu vượn hót trên rừng!

Ngang tam thập lục trâu quyền cai quản!

Thất thập nhị động chua Sơn trang !

Hiển hách vang lừng trong bốn cõi phù trì đệ tử đắc bình an!

Điệu Hát Văn

Chốn sơn lâm rừng xanh vắng vẻ, thú bồng lai mát mẻ hữu tình!

Chúa tiêu đàn hát tập thành!

Tả mường chúa mãn sảnh thanh chơi bời!

Trên núi đoài ngàn xanh mây thắm!

Dưới suối ngàn đá trắng nên xanh!

Trên ngàn dưới suối hữu tình!

Chim kêu vượn hót 1 mình non cao!

Gà rừng tích cực ra vào!

Chim kêu véo von xôn xao đùa cười!

Cáo cầy ríu rít tức thời!

Bốn phương rừng núi thảnh thơi non bồng!

Thỉnh chúa giáng xuống đàng trung!

Tam sơn tứ hải đường trong đường ngoài!

Trong rừng dưới suối trên trời!

Thông reo trúc hóa thú vui hữu tình!

Mặc rồng múa phượng bay quanh!

Ve kêu rầu rĩ trên cành nỉ non!

Trên ngàn dưới suối nỉ non thanh nhàn!

Sơn ca các bộ tiên nàng, chúa mường đủng đỉnh dong nhan chơi bời!

Hết ngàn mai về nơi núi trúc!

Tối lại về đàn hát đỉnh non!

Suối câu nước chảy đá mòn!

Nước chảy mặc nước đá mòn mặc trời!

Vui thay các chốn núi đoài!

Tinh càng vắng vẻ nói lời chi xô!

Hát rằng hẩu lổ xi lô!

Tay đàn thượng thỉnh líu lô líu lường!

Tang tình tiếng hát tiếng khoan!

Miệng ca chân dịu tay đàn thảnh thơi!

Thỉnh chúa giá ngự bồng lai!

Giá ngự đàn sở giúp tôi trừ tà!

Thần thông dũng mãnh chói ma!

Trừ tà trừ bệnh mới ra phép mầu!

Tương giai tướng giải mường châu mường nùng!

Thỉnh chúa giáng ngự đàn trung!

Hoa tươi chầu lộc lại cùng kim ngân!

Xin chúa giáng xuống đàn trung!

Phù trì đệ tử thiên niên thọ tràng.

Điệu Hát Tiếng Mường

Nhang hoa ngào ngạt đàn tràng thỉnh mời bát bộ sơn trang giáng đàn!

Vốn xưa hầu mẫu trên ngàn!

Thông reo trúc hóa cành càng thú thay!

Có phen tựa gió nương mây!

Công đồng chứng giáng đàn nay anh linh!

Thỉnh mời cô đệ nhất sơn tinh tính hay sung ngài bạn tình cỏ hoa!

Cô đôi nhan sắc nết na!

Cơm lam thịt thính thật là thú thay!
Cô bơ yểu điệu an tầy!

Vốn dòng chanh ớt chua cay cũng là!

Cô tư tính hạnh hiền hòa!

Tính cô chỉ thích muối cà làm vui!

Cô tám lịch sự bảnh bao!

Tính hay măng trúc măng giang măng vầu!

Cô mười cai quản rừng dâu!

Đồi kia núi nọ thú mầu xét soi!

Cô mười cai quản các ngôi!

Tính cô chỉ thích chiếc thoi đôi hài!

Thỉnh cô công chúa 12 vai đeo túi dệt dao quai dịu dàng.

Ngày nay tiến lễ sơn trang!

Tầu bè rừng núi bạc vàng kính dâng.

Cơm lam thịt chín thơm lừng!
Ốc cua tôm cá nắm trưng ngạt ngào gừng sung khế thái họa hồi ớt chanh hoa quả đủ mùi dâng cô!

Thuốc lào vỏ quạch trầu cau giầu têm cánh phượng cô đồi chứng minh!
Đàn tràng tiến lễ sơn tinh!

Cơm lam cũng thích đỗ xanh đỗ chè!

Tôm rang thịt thính cá khô!

Mười hai gồng gánh các vô về ngàn!
Hôm nay lễ tạ sơn trang!

Các cô nhận lễ về nhà thảnh thơi!
Độ cho tài lộc hơn người! Độ cho đệ tử muôn đời vinh hoa giáo hữu biến thực chân ngôn.

(Chú miến thực, cam lộ thủy phổ cúng dàng hồi hướng lễ tạ)

Tất

Khoa Cúng Trần Triều — Xem Tại Đây

Khoa Cúng Trần Triều 2 — Xem Tại Đây

An Trạch Khoa — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Thiên Đài — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Tam Phủ Đối Khám — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Tam Phủ Thục Mạnh Tiễn Căn Cầu An — Xem Tại Đây

Khoa Cúng Tứ Phủ — Xem Tại Đây

Sảm Tạ Long Thần Khoa — Xem Tại Đây

Phát Tấu Nghi — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Đương Niên Đương Cảnh — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Tam Tại Giải Nạn — Xem Tại Đây

Khoa Thiên Quan — Xem Tại Đây

Khoa Cúng Nhương Tinh Giải Hạn — Xem Tại Đây

Lễ Tạ Mộ Phần Tại Ban Phật — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Minh Vương Thục Án — Xem Tại Đây

Khoa Cúng Thánh Mẫu — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Bạch Hổ — Xem Tại Đây

Comments
Loading...