Khoa Cúng Thánh Mẫu

0

Hương phụng hiến cung dàng thập phương, chư phật, quan âm bồ tát, tứ phủ vạn linh chư vị thánh mẫu công chúa, vị tiền đệ tử kiền tương hương phụng hiến, ngưỡng kỳ uy đức giáng hương duyên, tiêu tai giải ách lợi nhân thiên tích phúc thọ thiên niên.

Nam mô hương vân cái bồ tát ma ha tát (7 lần)

Thiết dĩ pháp duyên dĩ biện dụng bằng tinh khiết dĩ trang nghiêm, thành ý tinh kiền dục đại thập phương nhi giám cách. 

Bằng tư pháp thủy quán sái điện đường, tu trừ phiền não chuyển thanh lương, tảo tang yêu phân nghiêm tĩnh điện. Tịnh vế chân ngôn cẩn đương trì tụng.

Bích ngọc uyển trung hàm tố nguyệt

Lục dương chi thượng tán chân châu

Kim tương nhất chích sái điện đường

Cấu uế đàn tất thanh tịnh

Án bắc đế tra thiên thần la la địa tra sa hạ (3 lần)

Nam mô li cấu địa bồ tát ma ha tát (3 lần)

 • Thiết dĩ sắc thân cụ túc bản cư dục giới chi chung, chân tính thường tồn tích tại diệm phù chi nội.
 • Cung thỉnh  tinh linh đệ nhất thần đức vô song, thiên phủ thiên tiên, địa phủ địa tiên, thủy phủ thủy tiên, tam tòa thánh mẫu chu vị công chúa, liệt vị anh linh thị tòng các bộ, chư vị linh quan, tả hữu phân ban tiền hậu hoàn liệt, trượng thử bảo hương, phổ đồng cúng dàng.

Cẩn tấu vì Việt nam … tỉnh … huyện … xã … thôn … (tên tín chủ đẳng) kim nguyệt cát nhật, kính thiết lễ đảo, vạn linh, bảo mệnh duyên sinh sinh kỳ an, gia nội, pháp đàn. Nhất duyên chu viên nhi tán.

Nguyện phù bảo ẫu dĩ bình an thứ sử gia môn nhi cát khánh, phục nguyện thiên y sứ giả hộ trì, khí dĩ trường tổn, an lạc tạng vương tỏa tà phong nhi viễn tống, giáo hữu phụng thỉnh chân ngôn cẩn đương trì tụng.

Song bạc vân chu phù liễn hạc

Phục ngư hải thượng giá tiên lai

Nghi chuyển động đạt biểu tinh kiên

Giáng phó pháp duyên an pháp tọa

Nam mô bộ bộ lý giá lỵ đá lỵ đát đá nga đá gia (7 lần)

Thượng lai triệu thỉnh. Thủ trì dương liễu, tương hiển tên hoa, biểu biểu từ dung càn khôn bất khả, sứ đương lỳ tại, tiêm chiêm tuệ giác, nhật nguyệt vô dĩ thử kỳ quan tử trúc ơn trung ngọc bội kim hoàn nhi tồi xám, liên hoa tòa tượng, y quan tố phục dĩ trang nghiệm.

Cung thỉnh nam hải trương sơn bạch y quán thế âm bồ tát. Tịnh cập tả thiện tài âu long lữ bồ tát.

Duy nguyện từ tâm tế khổ giáng phó điện đường chứng minh công đức.

Nhất tâm phụng thỉnh di la hóa cảnh đản giáng ư cực tịnh bang tống ngự huyện đô thủy cung, ư ngọc kinh sơn lượng thí nhân bá đức đại đạo hiểu inh.

Cung thỉnh thiên phủ chí tôn, hiệu thiên kim quyết ngọc hoàng huyền cung cao thượng đế ngọc bệ hạ, thái thượng tam nguyện tam phẩm tam quan đại đế nhật nguyệt nhị cung, vị đại đế.

Nam tào bắc đẩu nhị đế thiên, lục thập ngx chiều tinh quân, chính diệu đại tướng tinh, đại tiên thủy phủ phù cam lâm đại đế tam đầu cửu vĩ bát hải long vương phả tam tứ phủ công đồng, thị tòng bộ chúng.

Duy nguyện quang bất xả cảm cách hữu tình quang giáng lên đường chứng minh công đức. Nhang hoa thỉnh.

 • Nhất tâm phụng thỉnh hoàng tiên thiên diễn pháo ngọc diệp quang, cư thượng giới chí tiên cung, tác nhân gian chi chúa tể. Cung thỉnh đệ nhất thiên tiên cửu trùng thiên thanh công chúa. Lục cung vương mẫu công chúa ngọc bệ ha.

Duy nguyện long xa dĩ bảo cái khai trương quang sáng điện đường chứng minh công đức

 • Nhất tâm phụng thỉnh càn khôn vận tạo ly khảm giao tinh nhân lập nghĩa hưng thiên bản. Giang sinh lê thị ấp cư thái địa linh, đĩnh xuất trần gia trụ thế hưởng tam thập tuế dư, giá phu định phụ, thập ngũ kết hôn, giao quang quán nguyệt, diện đối, diện tiếp trúc tiếp mai, đăn ước bách niên, nhỡn cách, nhỡn hề, hề loan hề phượng như sắt như cầm, nam nữ giao hona, nghi gia nghi thất, tựa nan tự huệ, dị kỳ tường thuy, túc túc mục đoan trang, nãi trí nãi phương, công tắc yêu kiều thần nữ, viết duệ viết trí xưng bi chúa tể Việt nam, cung thỉnh đệ nhị địa tiên thánh mẫu! Quỳnh hoa dung liễu hạnh công chúa, tặng phong chế thắng hòa diện đại vương, tái cấp gia ban mã vàng bồ tát, tịnh cập địa tiên tùy tòng bộ chúng.

Duy nguyện thừa loan dư chi tập chí, đăng hạc giá dĩ lai lâm thỉnh giáng điện đường chứng minh công đức, nhang hoa thỉnh.

 • Nhất tâm phụng thỉnh động đinh thủy nữ đệ nhất long cung hiển hiện hoàng ân, khôi khôi đại đức, biến hình biến tướng, phàm trần nhỡn nhục hạn chi, vi nữ vi nam, ngụ hạ dương gian vãng hiện. cầu chi tất ứng, cảm dĩ toại thông, cải họa vi tướng, biến tai, tác phúc, đức thi hải ngoại bất ba bất lãng. Thử độ chung viết yết viết thanh tích phúc vinh linh, bảo gia môn hưng vượng. Cung thỉnh đệ tam thủy tiên, đòng chung bạch ngọc thủy tỉnh xích lân nữ công chúa tịnh cập tùy tùng bộ chúng.

Duy nguyện anh linh tuấn tú, hiển hiện chung linh thu ba đào thấu niệm lồi oanh ly dũng thủy tức gian văn tập thỉnh giáng điện đường chứng minh công đức. Nhang hoa thỉnh.

 • Nhất tâm phụng thỉnh anh minh mắc trắc tranh trược thú hề hiện đong hề tây hải chi mê, tận niệm cố quốc tha hương chi di lệ, thanh tân hữu sạ diễm gia vô cùng thanh kỳ trang sử các chi tiểu ban, bạch ngọc cẩm hồng hoa, chi đan kiểu, cảm dĩ toại thông cầu chi tất ứng.
 • Cung thỉnh đệ tứ nhạc tiên thượng ngàn công chúa, lê mại đại vương diệu tín thiền sư cao sơn thần nữ, diệu nghĩa tàng hình sơn trang công chúa, bắc lệ tam kỳ tuyên quảng ỷ la, bảo thắng chân hà liệt vị chúa tiên, sơn nữ sơn gia thánh chúng lai lâm các hạ. phải thịnh thượng thiên chư vị đình thần hoàng thái tử vương quan, địa phủ chư vị đình thần hoàng thái tử vương quan, tùy tòng bộ chúng.
 • Tái thỉnh thượng thiên chư vị khâm sai công chúa địa tiên, chư vị khâm sai công chúa quỳnh hoa, quế hoa công chúa, dung hoa thụy hoa công chua, hồng hoa lý hoa công chúa, đào hoa hảo hoa công chúa, mai hoa bạch hoa công chúa, quận hoa tài lộc công chúa, cục hoa huệ hoa công chúa, sòng sơn cửu tỉnh công chúa đồi ngang phố cát công chúa, thủ mệnh thủ diện công chúa, chiêu tài tiếp lộc công chúa phả cập tam thập lục bộ tiên làng bát bộ hoa làng, nàng ân, nàng ái, nàng mại, nàng loan, nàng đào long liễu, nàng cựu nàng tần, nàng xuân nàng hiển, nàng hiện nàng duy.
 • Cung thỉnh đệ tam thánh cô, cửu thỉnh thánh cô sơn trang tiên chúa bát bộ sơn trang, thập nhị tiên nàng đức hoàng quận chư vị các cô, các cậu tả hữu linh quang tùy tòng bộ chúng! 
 • Tái thỉnh hạ ban ngũ dinh đại tướng bạch xà, đại ngũ hổ đại tướng quân, đồng phương quan thành hổ đại  tướng, nam phương quan xích hổ đại tướng, tây phương quan xích hổ đại tướng, bắc phương quan hắc hổ đại tướng. 
 • Cung thỉnh bản gia thổ công đong phù táo phủ thần quan. Kim niên đương cai (mỗ) thái tuế chi đức tôn thần đương cảnh thành hoàng bản thô đại vương liệt vị bộ hạ đẳng chúng. Nhang hoa thỉnh!

Duy nguyện bất sả uy quan giáng phó điện đường chứng minh công đức

Thượng lai nghênh thỉnh ký mộc quang lâm an tọa chân ngôn cẩn đương trì tụng

Vân giá phiêu phiêu lai giáng hạ

Uy phong lâm lẫm phó đàn duyên

Nguyện thùy chiếu giám hiển thần công

Giáng phó đàn tràng an vị tọa

Nam mô lai vân tập bồ tát ma ha tát (3 lần)

 • Phù dĩ nhất tâm phụng thỉnh thiên quan, địa quan, thủy quan, nhạc quan, thượng ban, trung ban, hạ ban, đẳng chư linh quan, đồng lai giáng hạ phân ban chỉnh túc khuyến khâm thực, nhất tuần sơ khuyển ẩm thực, nhị tuần sơ khuyển  ẩm thực, tam tuần sơ khuyển ẩm thực, sở chí chậm đa lễ vật cụ trần hy thiểu dục linh nghênh sung túc quyết mục gia trì, biến thiểu thành đa hóa vô vi hữu, biến thực chân ngôn!

Nam mô tát phạ đát tha nga đá phja rô chì đế an tam bạt tam bạt la hồng (7 lần)

Cam lộ thủy chân ngôn – Nam mô tờ rô bà da, đát tha nga da đát điện tha, án tô rộ bát tô rô bát la tô rô sa bà ha (7 lần)

Phả cúng dàng chân ngôn

Án nga nag nẵng tam bà phiệt nhật la hộc (7 lần)

Nam mô phả cúng dàng bồ tát ma ha tát

Cúng dàng công đức thù thắng mạnh, vô biên thắng, phúc giai hồi hướng phổ nguyện trầm lịch chư chúng sinh tốc vãng vô lượng quang phật sái, tam phủ công đồng tứ phủ vạn linh thiên đình thủy phủ tiên cô thánh cậu đẳng chúng, tứ sinh cửu hữu đồng đăng hoa tạng huyền môn bát nạn tam đồ cộng nhập tỳ lư tính hải.

Tự quy y phật đương nguyện chúng sinh thể giải đại đạo phát vô thượng tâm (1 lễ)

Tự quy y pháp đương nguyện lễ chúng sinh thâm nhập kinh tạng trí tuệ như hải (1 lễ)

Tự quy y tăng đương nguyện chúng sinh thống lý đại chúng nhất thiết vô ngại (1 lễ)

Hòa nam thánh chúng nguyện dĩ thử công đức phả cập ư nhất thiết ngã đẳng dữ chúng sinh giai công thành phật đạo.

Tham Khảo Thêm:

Khoa Cúng Trần Triều — Xem Tại Đây

Khoa Cúng Trần Triều 2 — Xem Tại Đây

An Trạch Khoa — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Thiên Đài — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Tam Phủ Đối Khám — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Tam Phủ Thục Mạnh Tiễn Căn Cầu An — Xem Tại Đây

Khoa Cúng Tứ Phủ — Xem Tại Đây

Sảm Tạ Long Thần Khoa — Xem Tại Đây

Phát Tấu Nghi — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Đương Niên Đương Cảnh — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Tam Tại Giải Nạn — Xem Tại Đây

Khoa Thiên Quan — Xem Tại Đây

Khoa Cúng Nhương Tinh Giải Hạn — Xem Tại Đây

Lễ Tạ Mộ Phần Tại Ban Phật — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Minh Vương Thục Án — Xem Tại Đây

Khoa Cúng Sơn Trang — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Bạch Hổ — Xem Tại Đây

Comments
Loading...