Khoa Cúng Trần Triều 2

0

Tiếp theo của phần 1: Khoa Cúng Trần Triều

 • Nhất tâm phụng thỉnh. Phạm thị vĩ nhân trần chiều nương tướng, anh hùng tu trí học vấn kiến ư thi văn, tài khí tuyệt luân kinh doanh thiện ư thao lược. Quan nhi chí lệ chư thư, phối vương nữ nhi xuất thêm giới tán, tài ưu văn võ, chu toàn thân, bách môn soái trung hiền hán phục. Bi võ liệt văn dò thù công mậu đức, thống lĩnh tam quân, uy lệnh nguy nga trì tráng thân nhân luận cộng, khám ngũ phủ mệnh hành chi ga, bảo quốc hộ dân mạc tráng thần công, phục chính trừ tà anh danh thanh đức.

Cung duy trần triều nguyên soái thượng tướng quân phạm đại vương vị tiền

Duy nguyện long kỳ chí chỉ, loan giá lai lâm giáng phó hương duyên chứng minh công đức, hương hoa thỉnh.

 • Nhất tâm phụng thỉnh. Vương gia trưởng nữ nhân giá huyền phi, nhạc giá bất vi bất vu kim nghị, thông tuệ tu văn, khổn chắc ngụ lầu thị yến, hỗ đương tiền nhi bất cảm, lũy thiên long điện lai quán tương nhập toại nhi bất năng bảo khích lý minh, bắc phương anh hùng chi vận hạ giao ca mộc, chi chu phong kim, vạn cổ trường tồn chi ngọc diệp.

Cung duy trần triều nguyên phi thuận thánh công chúa khâm từ bảo thánh hoàng thái hậu vị tiền.

Duy nguyện bảo tọa đoan trang từ quan động giám, giáng phó hương duyên chứng minh công đức.

 • Nhất tâm phụng thỉnh. Vương công lệnh nữ, anh miếu hiền phi tịch thuận đoan trang hoàng phi phổ độ nhân chung yểu điểu tịch nữ phong xa, thế thượng thần tiên, ngưỡng hà thánh đức, khổng chiêu bản thất, đức thụ chi nghi, chấn thủy vu nhân khắc nôi cầm thoại, âm cung viên đức vạn cổ trường thùy, quần phương hóa vãng chi hồng ân.

Cung duy trần triều phạm khâm sái phu nhân dực hoàng công chúa vị tiền.

Duy nguyện từ quang động chiếu, cảm đức diệu mi, giáng phó hương chuyên, chứng minh công đức.

 • Nhất tâm phụng thỉnh. Vương thất nữ tôn linh chiều hoàng hậu, phương ba tố khổn từ nhân chi tính mỗi hoài, khiềm ái vũ dục chủ từ, khắc tận mẫu nghi phụng thị tiên hoàng, bảng trì tăng giới, phương tân Hệt tiết, đức hậu cung chung vạn cổ danh nam ân thùy vạn tuế.

Cung duy trần triều anh miếu nguyên phi thuận thánh bảo từ hoàng thái hậu vị tiền.

Duy nguyện hoằng khai diệu lực, phổ tế đan thành, tâm giáng hương duyên, chứng minh công đức hương hoa thỉnh.

 • Nhất tâm phụng thỉnh. Phạm công lệnh nữ anh miện thứ phi phù uy phương thảo, bảo sơn linh tự, khả dĩ chức thanh khả dĩ phụng tiên, tâm chung chu hiếu, lưỡng kiêm toàn dâu thượng quân thân song tại niệm ngự lâm vạn xuân thượng hưởng.

Cung duy trần triều anh miện thứ phi tĩnh huệ công chúa vị tiền.

Duy nguyên bằng chức vô cương chiếu lâm hiển hách quang giáng hương duyên chứng minh công đức hương hoa thỉnh.

 • Nhất tâm phụng thỉnh. Trần triều công tính Thiên tử nghĩa nam ngọc diệp kim chí tôn phái tỳ chung chiêu chiêu tu thiện, văn thao vũ lược, binh pháp liệt cao quốc tôn ngộ, bạch đằng chiến nhi nguyên, kinh hồn kinh vân truân thủ chi nguyên bính thưởng tuyệt thượng, đế gia kỳ chí dũng đình chiều phục kỳ tướng quân. 

Cung duy trần triều kim quyết tử phục yên kỳ thượng tướng quân thống lĩnh phân truân phó tướng, nhân huệ vị tiền.

Duy nguyện uy thanh vĩnh viễn đức trạch núi trường lưu, giáng phó đàn duyên, chứng minh công đức hương hoa thỉnh.

 • Nhất tâm phụng thỉnh. Lược mưu danh tướng chí dũng gia thần, chỉ sích bất vi, du du chung động chi nghi, ngân hán bất cải, hà từ thất thạch chi nao, thủ chiến bàng ngư bàng luật, đán sư tán nhi cô truyền tự tai, tòng đại vương ư sơn cước. Nguyên lai tự trạch du quân chiếu cự vu Bạch đằng giang, soái chúng, ấp chung vu vạn kiếp, anh uy chấn nhi tâm hàn thủy tán, tổng thiên thiên lực sỹ, hộ vệ đàn tràng trưởng vạn vạn tinh binh, khu trừ tà khủng.

Cung duy trần triều hữu vệ quan tướng Yết kiêu tướng quân vị tiền.

Duy nguyện long sa bất viến hổ mã dương uy giáng phó đạo tràng chứng minh công đức hương hoa thỉnh.

 • Nhất tâm phụng thỉnh. Hoàng thiên sắc mạnh phụ trúc quan gia, khổn ngoại hùng binh, cộng võ hữu đồng thủ chi nghi, doanh chủng hổ tộc thí thục kiêu dương, tán chi khí hiệp lực đồng tâm, trừ hung khứ bạo nhất thời sưng vi hiển tướng vạn thế nhi tôn.

Cung duy trần triều văn võ tướng quân Phạm ngũ tướng công, Lê Phụ tướng công, Đõ Khắc Trung tướng công, Trần Bình tướng công, Hà Đại tướng công, Dã tượng tướng công, Cao mãng tướng công, Đại hành tướng công, Đỗ Vệ tướng, Nguyền tướng công, Thìn Kiến tướng công, Trương Hán Siêu tướng công, Nghi xuyên tướng công, Huyền Du tướng công, Trung Thần Dung tướng công, Võ dĩ tinh bình, nhất thiết liệt vị uy linh tướng công.

Duyên nguyên chỉnh tề binh mã, quân cụ uy nghi giáng phó hương duyên chứng minh công đức.

 • Nhất tâm phụng thỉnh. Thượng thiên thành mạnh chấn vị trí quyền, lôi khí oanh oanh sân khởi như hà hải biến sắc, điện quang nhiệt liệt, liệt uy thác như sơn vĩnh thất hình, tà ma tán phách quỷ mị kinh hồn cung thỉnh đông phương uất lâm đại tướng, đô điệu thần vương, nam phương quách nguyên cảnh đại tướng quân, đô nguyên thần vương. Tây phương vương trọng cao đại tướng quân đô sát thần vương, bắc phương trịnh hồng trấn đại tướng đô dũng thần vương, trung ương điền nguyên tổng đại tướng đô chức thần vương.

Duy nguyện bất sở uy quang thỉnh giáng, đạo tràng chứng minh công đức hương hoa thỉnh.

 • Nhất tâm phụng thỉnh. Càn khôn bảo thấu, nhạc độc chư tinh, vi sơn thú chi quân, đĩnh mạo thần chi chưởng nghĩa dũng chức quân thần chi phân vọng thường chi phụ tử chi luân, thường tại Côn sơn thường tại thiếu lĩnh, văn đạc chấn dĩ tùy sai, tòng nhân quý hoặc tùy phùng phan thính chung ô hưởng ứng.

Cung thỉnh đồng phương lưu diện đại tướng thanh hổ đại thần, nam phương lưu chỉ đại tướng xích hổ đại thần, tây phương lưu tất đại tướng bạch hổ đại thần, bắc phương lưu thị đại tướng khắc hổ đại thần, trung ương lưu phòng đại tướng hoàng hổ đại thần.

Duy nguyện tiên tiên bộ chúng, giáng phó, hương duyên chứng minh công đức nhanh hoa thỉnh.

 • Nhất tâm phụng thỉnh. Chức chưởng đương niên quyền tư bản xã vi thông minh chính trực, chương thiện ác dĩ vô tư, hiển ách uy linh phúc thiện họa giao vi hữu chuẩn.

Cung thỉnh đương niên (mỗ vương) hành khiên chí đức tôn thần, bản phủ châu huyện thành hoàng tôn thần bản cảnh đương cai xã lệnh thủ thổ chi thần, bản điện gia tiên hương hóa hữu cảm nhất thiết minh thần môn thừa hộ uy tỉnh táo long quan liệt vị tôn thần.

Duy nguyện động thùy chứng giám quang giáng hương duyên chứng minh công đức hương hoa thỉnh.

Thượng lai nghinh nghỉnh ký hạ quang lâm giáo hữu an tọa chân ngôn cẩn đường trì tụng.

Thánh đức tòng không lai giáng phó;

Chân hương cẩn vận biển tinh thành.

Tùy phương ứng hiện biến quang minh

Nguyện giáng đàn tràng an vị tọa

Nam mô an bảo tọa bồ tát ma ha tát (3 lần)

 • Thượng lai phụng thỉnh chân ngôn cẩn đương trì hiến giáo hữu biến thực chân ngôn cẩn đương trì tụng.

Án phạ nhật la ma  thiên thần na ha địa cha sa hạ (7 biến)

Hương hoa đăng trù quản thực phụng hiến vô lượng nhân duyên nhất thiết cúng phổ thí pháp giới chủ chúng sinh, nhược dĩ hương hoa phổ chúng dàng duy lãng thành tự đại công đức.

An nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật na bộ (7 biến)

Nam mô phà cúng dàng bồ tát ma ha tát (3 biến).

 • Thiết dĩ thần quang bất muội thánh dĩ phi giao, cẩn thân chỉ dĩ thông biếu tấu từ trường nhi độc chúc cụ hữu sờ văn cẩn đương tuyên đọc (Đọc sớ xong)

Thượng lai văn sớ tiên độc rĩ chu cung vọng ngự tiền phụng hành, hỏa hóa.

+ Án bạt đa bạt đa cô lô chí linh sa hạ (3 biến).

Tụng bát nhã …

Thiên sự đảo, giai tiết lương thời hương yên, ái kiến, pháp sư chu viên, chư thiên thánh tất giao văn thành ý phương ân phức lộc thọ thiên xuân.

Nam mô giáng kết tường bồ tát ma ha tát (3 biến).

Tham Khảo Thêm:

An Trạch Khoa — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Thiên Đài — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Tam Phủ Đối Khám — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Tam Phủ Thục Mạnh Tiễn Căn Cầu An — Xem Tại Đây

Khoa Cúng Tứ Phủ — Xem Tại Đây

Sảm Tạ Long Thần Khoa — Xem Tại Đây

Phát Tấu Nghi — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Đương Niên Đương Cảnh — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Tam Tại Giải Nạn — Xem Tại Đây

Khoa Thiên Quan — Xem Tại Đây

Khoa Cúng Nhương Tinh Giải Hạn — Xem Tại Đây

Lễ Tạ Mộ Phần Tại Ban Phật — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Minh Vương Thục Án — Xem Tại Đây

Khoa Cúng Thánh Mẫu — Xem Tại Đây

Khoa Cúng Sơn Trang — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Bạch Hổ — Xem Tại Đây

Comments
Loading...