Khoa Cúng Trần Triều

0
 • Hương Phụng Kiến: cúng dành trần triều hiển thánh anh linh, đệ tử kiền tương hương phụng hiến, cung kỳ uy đức giáng hương duyên, khẩn thiết lễ thành thỉnh nguyện Nguyện thùy phúc lộc vĩnh thiên niên, Nam mô hương vân cái Bồ Tát ma hà tát (3 biến)
 • Thiết dũy hương hoa đấu thể, đăng chúc giao huy, lụ bài biện, chi phất nghiêm, khủng vãng lai chi uế trược. Tự bằng pháp thủy tiên sái đàn tràng, giao hữu tịnh uế chân ngồn cẩn đương trì tụng.

+ Bích Thủy uyển chung hàm tố nguyệt,

Lục đương chi tán tận chân châu.

+ Kim tương nhất trích sái đàn tràng,

Cấu uế tinh đàn tất thanh tịnh.

 • Án bắc để tra thiên thần la na địa tra sa hạ (3 biến)

Nam mô thanh lương địa Bồ Tát Ma ha tát (3 biến)

 • Thiết dĩ chân hương tài nhiệt, cảm thông thanh đức dĩ giao văn, tín lẻ cung trần, ngưỡng hà thần quang nhi động giám, dĩ kim phần hương hiền thành nghinh thỉnh, Trần triều hiển thánh nhất thiết uy linh, tất chượng chân hương, động thùy chiếu giám.
 • Cẩn tấu Việt Nam Quốc … Tỉnh … Huyện … Xã … Thôn …

(Địa Chỉ) Mông Ân đệ tử … (tên) phao sinh nhân thế, cửu thác thánh môn hân chiêm lợi vật chi nhân, quảng, tế quần sinh chi trạch, ngưỡng tài bồi trung hậu, chúc hương hoa kiền cúng chỉ sích lễ vu phàm dân, tài nhi tiến bạt. Giáo hữu nhiên hương cẩn đương trì tụng.

Dục dạt thánh vương thân lễ thỉnh,

Tiên bằng ngũ phận Bảo Hương yên

Nguyện Văn tẩu nghệ vi phu trần

Phổ vì phàm tình lai giáng phó

 • Nam mô Tam mãn đá một đà Lẩm án phạ nhật, đại tra sa ha (3 biến).

Thiết dĩ hạnh phùng cốc đán, quảng thuyết hương duyên, cung kỳ thánh đức dĩ lai lâm, ngưỡng vọng tân nhan nhi dám cách, kiền thân tố khẩn, thệ đại đức, dĩ vô tư, cẩn Bạch đan thành hạ Hồng chi hữu chuẩn, phàm tâm bất cách tuệ nhãn giao tri, giao hữu phụng thỉnh chân ngôn cẩn đương tri tụng.

Dĩ thử linh thanh thân triệu thỉnh

Nguyện kỳ hiển thánh thất giao văn

Ngưỡng bằng bí ngữ lục gia trì

Kim nhật Kim thời lai giáng phó

Nam mô bộ hộ đế lị già lị đá lị đát đá nga đá gia (3 lần).

Thượng lai phụng thỉnh chân ngôn tuyên dương dĩ kính đệ tử kiên tương kiền thành nghinh thỉnh.

 • Nhất tâm phụng thỉnh. Di la hóa cảnh đản giáng sinh ư cực lạc tịnh bang tống ngự huyền đô thủy củng ư ngọc kinh sơn thượng, thi nhân bá đức thượng đế hiếu sinh, lợi vật an nhân hoàng thiên tứ mệnh.

Cung duy linh thiên chí tôn ngọc hoàng thượng đế, thái thượng tam nguyên tam phẩm tam quan, đái đế nam cực Bắc Đẩu, trường dinh tử vi đại đế, than thánh đế quân, tứ phủ vạn linh, nhất thiết liệt vị uy linh thánh chúng.

Duy nguyện khúc thủy thiên nhãn vạn lý chiếu lâm, giáng phò đàn tràng chứng minh công đức.

 • Nhất tâm phụng thỉnh. Thiên trường tôn phái, vương thất khoản thân an ấp thân phong thoái thủ phan vương chi lễ, sứ gia vi thiện biệt chuyển đông bình chi phong, thời, giáo tý đầu sơ vận phùng ngữ bách dự ứng thanh tiên nhất mộng, thiên đản thánh nhân, sát thát linh nguyên xuất nhập tôn ngô chi thao lược, khôi cương phọc tà hiện ngoạn cách lý chi động danh duy vân phủ bẩm chi đặc thù, hậu giác nguyên chi hữu tự, báo bản bách thế bất vong dực đức danh nhân thiên thu bất nhị. Cung duy trần triều khải thánh hiển hoàng khâm minh đại vượng tị tiền.

Duy nguyện đằng vân giá võ giáng phó hương duyên chứng minh công đức.

 • Nhất tâm phụng thỉnh. Đông hà khải thánh, không đức lưu phương phượng nhãn nga mi, yểu điệu nữ chung, Nghiêu Thuấn băng cơ thục cốt, phương đình thế thượng thần tiên, tài chu bích thủy chi niên, thảo hiệp nung cầm chi vận, dạ thanh ứng mộng, phùng tiên, đầu hoài, giáp tý đương niên thỉnh khải thánh nhập giáng đương thành, ngưỡng đại nhân chi hữu tạo, bản do thánh mẫu chi nghi hình, nhân hậu trì gia, chu nam vịnh nam lân trấn chi cung uẩn cung tục hậu, đại nhã ca yến đực chi chương khuyên ư vạn cổ trường tồn phục trách thiên thu vĩnh trấn.

Cung duy trần triều khải thánh thiện đạo quốc mẫu phụ nhân vị tiền.

Duy nguyện giáng phó đàn duyên chứng minh công đức.

 • Nhất tâm phụng thỉnh.  Thiên đình vương tử thất giáng thần văn vũ toàn tài, hiếu chung lưỡng tạn, anh hùng văn lưỡng quốc, băng thanh bắc trại chi trần, danh vọng hiển tứ chiều mậu tán đông a chi tố, trừ hung hộ quốc an dân, sinh tiền nhi bất tử trí tâm giáng sinh ngật tử, tử nhật, bảm như sinh tri khí, nhì kiểm nô ô, sát tế tướng dư uy vạn kiếp chi sơn thảo mộc trừ tà lưu hiển tích, lục đầu chi thủy phong thanh, đô đằng chức nhị tư công. Cổ vãng kim lai, linh thiên bất sảng, vọng được sơn chi hoài đức, nhân tâm thiên lý, tôn kính du đồng khâm phục.

Cung duy trần triều thái sư thượng phụ thượng quốc công nhân vũ, hưng đạo đại vương hiển thánh tiền.

Duy nguyện chốc phộc tà tinh trừ tai giải hạn giáng phó đàn duyên chứng minh công đức.

 • Nhất tâm phụng thỉnh. Ngân hoàng khiên phái, quỳnh cán lưu huy, tú mộ ngân sành khổn thức minh thùy vu nhi hậu, kim chi ngọc diệp, phương hình dán tục vị tứ vương, quy đức mẫu nghi, gia thanh trai mỹ, thân nhân hậu trạch, quốc sử mưu phương, cộng hưng dư bỉ. Sích tử quân mông thực huệ.

Cung duy trần triều vương phi thiên thành công chúa nguyên từ quốc mẫu phu nhân thánh tiền.

Duy nguyện tam ly hảo tọa giáng phó long sa chứng minh công đức.

 • Nhất tâm phụng thỉnh. Thiệu bảo nguyên đồng trọng dữ danh tướng, thao lược tự gia đình tố giảng, thủy chung dư quốc tố đồng hưu, huyên đệ phụ tử chi vinh, vu chóc phọc tà nhất  thể, tòng đại vương ư bàng ích, lĩnh binh tiền vãng vị cô nha, tùy đại diệt, vu đông thiệp đầu, phân quân sứ chuyển vi tập dực, kiếp sởn bẩm lăng tương chi kiếp chiến cung nhất chương chi yêu nhuận ứng đàn, thẳng thủy dương diệu nhật chi tộc kỳ, bình giới chi vi tích. Phong khai quốc công thần hiệu chí kỳ công, phong tuyết độ sử quyển thư kỳ lục, vạn cổ như tâm như thục phân phong thiên thu bất dị.

Cung duy trần triều tứ thân vương tử hưng vũ đại vương hưng hiển đại vương lương nhượng đại vương hưng trí đại vương, thánh tiền.

Duy nguyện đại vương giáng phó, thần quang đồng chúc hương duyên chứng minh công đức hương hoa thỉnh.

Còn Tiếp Phần 2…

Tham Khảo Thêm:

Khoa Cúng Trần Triều 2 — Xem Tại Đây

An Trạch Khoa — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Thiên Đài — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Tam Phủ Đối Khám — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Tam Phủ Thục Mạnh Tiễn Căn Cầu An — Xem Tại Đây

Khoa Cúng Tứ Phủ — Xem Tại Đây

Sảm Tạ Long Thần Khoa — Xem Tại Đây

Phát Tấu Nghi — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Đương Niên Đương Cảnh — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Tam Tại Giải Nạn — Xem Tại Đây

Khoa Thiên Quan — Xem Tại Đây

Khoa Cúng Nhương Tinh Giải Hạn — Xem Tại Đây

Lễ Tạ Mộ Phần Tại Ban Phật — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Minh Vương Thục Án — Xem Tại Đây

Khoa Cúng Thánh Mẫu — Xem Tại Đây

Khoa Cúng Sơn Trang — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Bạch Hổ — Xem Tại Đây

Comments
Loading...