Khoa Cúng Tứ Phủ – Hội Đồng Trình Đồng Tiễn Căn

0

Hội Đồng Trình Đồng Tiễn Căn

(Cầu An Thông Dụng)

Long diên nhất chú sạ nhiệt kim lô tường yên thụy khí nhiễu thanh hư cảm động thần cơ từ giá loan dư chắc giáng tự như như.

Nam mô hương vân cái bà bổ tát ma ha tát.

Chi lan đức hạnh ngọc tinh thần

Băng tuyết phong tư quýnh tuyệt trần.

Vũ hóa hoàn sinh thanh địa cốt,

Phong quang nguyệt tế sảng thiên trân.

Kinh đài thông tỏa dong nhan cựu,

Đẩu chướng quang khai thụy khí tân.

Vị liệt thôi ngôi bồng đảo khánh,

Nguyện thùy thần lực phức tư dân.

  • Phù dĩ đàn nghi dự thiết pháp sự sơ hành, yêu nghênh tiên thánh dĩ quang lâm tất trượng thủy tiên nhi thanh tịnh dĩ thị thủy dã, trượng nhất sinh dĩ đại, lục thành chi nhuận vi bát đức tế vô biên, tác tứ chầu chiêu hữu luận giáo hữu chân ngôn cẩn đương trì tụng.

Dương Chi tịnh thủy biến sái tam thiên, tính không bát đức lợi nhân thiên pháp giới quảng tăng chuyên diệt tiêu khiên hóa điệm hóa hồng liên.

Nam mô thanh lương địa bồ tát ma ha tát (3 lần)

Thiết dĩ đàn tràng thành tựu khoa phạm tuyên đường phàm tâm biến đạt cửu trùng thánh ý đương thông, ngũ phận thị hương giã bản do thiên biểu căn xuất địa, sinh phần thời vân cái biến sơn hà huân xứ yên phiêu đằng vũ trụ, giáo hữu nhiên hương trân ngôn cấu đương trì tụng.

— Giới hương định hương giữ tuệ hương,

— Giải thoát, giải thoát trị kiến hương,

— Quang minh vân đài biến pháp giới,

— Cúng dàng thập phương vô lượng phật.

Nam mô đàn diên băng khiết ký bằng pháp thủy chi đỉnh yên phù viên tạ, danh hương chi lục, tư dục triệu nghinh thánh đức, tu trượng triệu thỉnh linh dương giáo hữu chân ngôn cẩn đương trì tụng.

— Dĩ thử chân ngôn triệu thỉnh.

— Tú phủ liệt giá giao văn chi,

— Nguyện thừa tam bảo lực gia trì,

— Thử nhật kim thời lai giáng phó.

Nam mô bộ bộ đế lị già lị đá lị đát đá nga đá gia (3 lần)

Thương lai triệu thỉnh chân ngôn tuyên dương dĩ kính, đệ tử kiên thành thượng lai bái thỉnh.

  • Nhất tâm phụng thỉnh kim dung thế nữ diệu tướng trang nghiêm, thủ trì dương liễu dữ huy hoàng, đầu đáo hoa gian nhi tồi sản, từ bi vô lượng khai lục trí dĩ trường sinh lân mẫn hữu tình cụ tam thừa nhi tế khổ.

Cung duy nam mô viên thông giáo chủ đại từ đại bi cứu khổ cứu nạn, linh cảm quán thế âm bồ tát hồng liên tọa hạ, phả cập kim đồng ngọc nữ thiện tài đổng tử, nam hải ba tâm.

Duy nguyện hương sơn bất viễn nam hải vô ba quảng phó đàn chuyên chứng minh công đức hương hoa thỉnh.

  • Nhất tâm phụng thỉnh. Thiên cung đăng đăng tiên giới nguy nguy tối cao tối sáng, diệu nam cùng, chí kính chí thành

Cảm tứ phương phi thức vạn sứ hàm mông thiên phủ trí tôn ngọc hoàng huyền cung cao thượng đế thiên tôn, thiên tiên cửu trùng thanh vân vạn hoa vương mẫu loan giá hạ, thiên tiên bán thiên mão dậu công chúa toan gá hạ, thiên tiên cửu thiên huyền nữ phạm thì trân nhân loan giá hạ, thiên tiên độ thống thánh mẫu cập tam thập lục động tiên cung liệt vị, thiên phủ liệt vị hoàng thái tử vương quan, thiên kinh môn hạ tấu sự niên trị công tào báo lệ hoa quang sứ giả kính ngưỡng tứ thiên phù quan nhất thiết tiên nương thánh chúng.

Duy nguyện phàm tâm bất cách đạo khí thường tồn giáng phó đàn chuyên chứng minh công đức hương hoa thỉnh.

  • Nhất tâm phụng thỉnh địa phủ sâm la minh ty quảng khoát tào liêu điển hạ dĩ vô tư, thiện ác chung tà nhi hữu chuẩn, tri hào bất trát mệnh số nan lường. Địa phủ trí tôn bắc âm phong đô nguyên thiên đại đế ngọc diện hạ, địa tiên thánh mẫu đệ nhất Liễu Hạnh công chúa lịch triều sắc phong mã vàng công chúa tặng phong chế thắng hòa diệu địa vương đệ nhị ngọc nữ Quỳnh Hoa công chúa đệ tam ngọc nữ Quảng Cung công chúa ngọc điện hạ. Kính thỉnh địa phủ liệt vị hoàng thái tử vương quan địa phủ môn hạ tấu sư nguyệt trị công tào quan sơn la sát kính ngưỡng địa hành phù quan nhất thiết tiên nương bộ chúng.

Duy nguyên thừa bạc giá dĩ lai lâm, nhạ sam xa nhi giáng phó giá ngự đàn duyên chứng minh công đức hương hoa thỉnh.

  • Nhất Tâm phụng thỉnh. Long cung hạo hạo thủy đạo thao thao cảm thông bát hải dĩ lai lâm phả biến cửu giang nhi động gián túc nghiêm kính ngưỡng vạn vọng giao trì thủy phổ chí tôn phù tang cam lâm đại đế, đại thiên long chúa bát hải long cương tứ độc giang hà hoài hải thục xuyên tự điền khê uyên đàm động thủy phủ chí tôn long cung liệt vị tam đầu cửu vĩ long vương cửu vi hoàng tuyền chúa tể vị tiền kính thỉnh thủy tiên thánh mẫu bạch ngọc hồ trung xích lân long nữ thủy tỉnh công chúa đại càn quốc gia nam hải thần chiêu linh ứng chủ tôn duệ hiệu tứ vị thượng thượng thượng đẳng thần thủy phủ liệt vị hoàng thái tử vương quan thủy phủ môn hạ tấu sư nhật trị công tào phiêu lưu mãnh liệt sứ giả kính ngường không hành phù quan nhất thiết liệt vị thánh chúng.

Duy nguyện đàn hương đỉnh nhiệt mạo đạt long cung giáng ngự đàn chuyên chứng minh công đức hương hoa thỉnh.

  • Nhất tâm phụng thỉnh. Nhạc độ linh chung linh sơn lâm tú khí lóng chiều hổ phục dĩ bao la phượng liễn loan chương nhi động liệt, chung châu huy động thổ địa dao tri nhạc phủ trí tôn đông nhạc thiên tề, đại sinh nhân thánh đế quân ngũ nhạc gia khánh đại đế, nhạc tiên thánh mẫu thượng ngàn công chúa lê mại đại vương diệu tín thiền sư cao sơn thần nữ diệu nghĩa tàng hình sơn trang công chúa, đông quang tuần quán bắc lệ tam kỳ tuyên quang ỷ la bảo thắng chấn hạ, liệt vị chúa tiên sơn nữ sơn gia thánh chúng nhậm các hạ nhạc phủ liệt vị hoàng thái tử vương quan nhạc phủ môn hạ tấu sự thời trị công tào ân cần từ họ kính ngưỡng thổ địa phù quan nhất thiết liệt vị thánh chúng.

Duy nguyện phượng lạc hương dư tham loan tức giá thỉnh ngự đàn duyên chứng minh công đức hương hoa thỉnh.

  • Nhất tâm phụng thỉnh. Chiều ban chức trạch tôn ti vệ bộ tài phân văn võ sâm la tả hữu giới thượng văn hàn ấp tập hậu tiền hương trang ngọc sức thiên đình địa giới thủy quốc lâm quan liệt vị công chúa tả phù tiết chế đô đốc đại vương hữu phủ trí tuệ đô đốc đại vương sắc phong hợp tặng thưởng đốc anh linh gia tặng chính trực thượng đẳng thần cung thỉnh thủy phủ động đình thập vị hoàng tử tả vãn hữu võ thanh tra giám liệt vị vương quan uy linh cảm ứng trần ngự vân đằng cung thỉnh đê tam khâm sai quế hoa công chúa sắc hợp tặng phong sắc linh tiên thánh khâm thừa thượng đế cứu trợ dạ dân hoán số di cung lưu ân dáng phúc cung thỉnh thượng thiên liệt vị công chúa thượng ngàn liệt vị công chúa thủy cung liệt vị công chúa, bản mệnh liệt vị công chúa bát bộ liệt vị sơn trang thập nhị tiên nương sơn gia bộ chúng tùng hoa nương mỹ hoa nương ngọc hoa nương dang hoa nương mai hoa nương đẳng hầu bồi tần nữ thị tòng hoa nương.

Duy nguyện sâm sâm kiến lược tế bào liêu chính nhự hội đồng chứng minh công đức hương hoa thỉnh.

  • Nhất tâm phụng thỉnh. Chức y từ miếu lệ thuộc hương thôn chi nhất ấp an nguy chí bỉnh vương hành khiển thái tuế mỗ chí đức tôn thần đương cảnh thành hoàng bản thổ đại vương cập ngũ phương ngũ thổ địa mạch tiếp dẫn tài thần thổ công táo quân sã lịch lý vực trân quan bản đàn nhất thiết tham tá bộ hạ linh quan hành binh chi thần.

Duy nguyện  đương phương chú tể ngụ hoãn họa trừ tai giáng hạ đăm chung  chứng minh công đức hương hoa thỉnh.

Thượng lai nghênh thỉnh ký mộc quang lâm an tọa chân ngôn cẩn đương trì tụng.

Vân giá phiêu phiêu lai  giáng hạ.

Uy phong lẫm lẫm phó đàn trung,

Tứ phủ công đồng lai giám cách,

Nguyện thùy chiếu giám hiển thần công,

Nam mô vân lai tập bồ tát ma ha tát.

Phục dĩ thiên quan địa quan thủy quan nhạc quan thượng ban trung hja ban đẳng chư linh quan đông lai giáng hạ phân ban chỉnh hạ nhất tuần thuận thực khuyến ẩm tửu, nhị tuần thuận thực khuyến ẩm tửu, tam tuần thược thực khuyến ẩm tửu, chức ty sở chí thậm la lễ vật cụ trần hy thiểu dục linh sung túc quyết mục gia trì biến thiển thành đa hóa vô vi hữu, pháp chú huyền ngôn cẩn đương trì tụng.

Biến thực (3 biến); Cam lộ (3 biến) phổ cúng dàng chân ngôn (3 biến).

Thần phục vọng khấn đầu vọng bái xin kêu rằng rằng hương dâng một nén tiến đến mọi tòa, dốc một lòng dạy đức vua cha, trông một đạo ơn nhờ phật thánh, giãi bày lòng trắng tâu giọng tòa vàng, cúi xuống tâu lên đến trời soi xuống, tên con là: (nói tên tuổi, địa chỉ) xin khấn đầu vọng bái trăm lạy cao mình mở đức thiêng mà độ kẻ ngay lành, đuốc soi sáng cõi lòng người hảo thực, vốn con này người sinh dương thế số hệ trên trời sổ thiên tào con phải đội lệnh làm tôi, tôn hương hàng phục xin tôn hương thờ thánh, khấn đầu tâu rộng bởi con nay mình cao số nặng xin thánh xin mắt thịt người trần ra làm tôi từ thừa tuổi xanh theo việc thánh đến ngày đầu bạc nhờ tế độ kêu đâu cũng được ơn tài bổi ước vậy, cũng nên bởi chung may chân cứng đá mền khi lại sơ đến ngày chân châm lậy tiên thánh xin rộng thương nữa tòng phận sự, việc tôn hương con vẫn tâm tưởng tin theo xin làm tôi xế bóng mãn chiều , theo việc thánh thơm danh nức tiếng, đâu đâu cũng đến kẻ trước người sau, vậy cho nên phục vong khấn đầu, lạy tiên thánh đèn trời soi xét, ngả tay phù ra tay phép, cứu cho người nạn khỏi tai qua, đổi điều dữ làm điều lành phù hổ tiểu ăn ngon nằm ngủ cắt dây âm phủ, dữ dội nhân gian lệnh thánh truyền cô cậu, thừa nhan uy lừng lẫy trần gian, khủng khiếp bao nhiêu chướng ách, những sự tai hung cậu độ cho phiền não đổ sông, cô lại tiếp tiền tài dữ dật, câu niệm chú úm ba la mật cô ngâm câu kinh kệ già rô tiếp tiếp lộc cho học toán quy trù, muôn sự đội ơn nhờ tiên thánh ơn liệt giá xe loan chắc giáng ứng đồng nhân chỉ phán thông truyền, vậy cho nên trình tâu.

Đến tòa xin sám hối tại gia an lạc nhất tâm không khác vạn vọng cao minh, cụ hữu sớ (trạng) văn hòa nam tấu bạch.

(Đọc Sớ Xong Lễ Tất)

Tham Khảo Thêm:

Khoa Cúng Trần Triều — Xem Tại Đây

Khoa Cúng Trần Triều 2 — Xem Tại Đây

An Trạch Khoa — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Thiên Đài — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Tam Phủ Đối Khám — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Tam Phủ Thục Mạnh Tiễn Căn Cầu An — Xem Tại Đây

Sảm Tạ Long Thần Khoa — Xem Tại Đây

Phát Tấu Nghi — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Đương Niên Đương Cảnh — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Tam Tại Giải Nạn — Xem Tại Đây

Khoa Thiên Quan — Xem Tại Đây

Khoa Cúng Nhương Tinh Giải Hạn — Xem Tại Đây

Lễ Tạ Mộ Phần Tại Ban Phật — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Minh Vương Thục Án — Xem Tại Đây

Khoa Cúng Thánh Mẫu — Xem Tại Đây

Khoa Cúng Sơn Trang — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Bạch Hổ — Xem Tại Đây

Comments
Loading...