Khoa Lễ Đương Niên Đương Cảnh

0

Đương Niên Đương Cảnh

  • Hương phụng hiến, cúng đàng thái tuế Lý Vực Quan, kiểm sát cát hung du thế giới, quyền hành thiện ác giám nhân gian tín chủ thành tâm kiền khẩn đảo nguyện kỳ tích phúc bảo bình an.
  • Phù dĩ pháp duyên bài biện lễ vật cụ trần dục nghinh thái tuế dĩ lai lâm, tái vọng thành hoàng đồng chứng giám tư bằng chú lực khiết hoa duyên giáo hữu tịnh uế chân ngôn cẩn đương trì tụng.

+ Án bắc đế tra thiên thần La na địa tra sa hạ (3 lần)

Thiết dĩ thánh hiền tuy viễn, phàm hữu cảm dĩ giai thôn, ẩn hiển hà thù cố sở cầu nhi tất ứng dĩ kim phần hương kiền thành cúng dàng. Đương niên hành khiển trí đức tôn thần, đương cảnh thành hoàng bản thổ địa vương, kiểm sát nhân gian, tuần hành thế giới, khứ tai khứ họa, cấp như mãnh hỏa tu du giáng phúc giáng tường tốc nhược uy phong khoảng khắc, từ bi tịa niệm, thiện ác tòng tâm, giáng phó pháp duyên chứng minh đan khổn.

Kim cứ vì Việt Nam … xã phường … số nhà.

Tên tuổi … tình chỉ kỳ vì dục bảo bình an, cung trần lễ đảo, thủ kim nguyệt cát nhật, kiển thỉnh mệnh tăng, tưu vu (gia tư) sứ thu thuyết kỳ an pháp đàn, nhất duyên nhi tán, tuân hành khoa phạm tuyên diễn nghi văn, nguyện tứ uy quang phủ lâm pháp tịch, giáo hữu triệu thỉnh chân ngôn cẩn đương trì tụng.

Dĩ thử linh thanh thân triệu thỉnh

Đương niên đương cảnh tất văn tri

Ngưỡng bằng tam bảo lực gia trì

Nguyện tại kim thời lai giáng phó

+ Nam mô bộ bộ đế lị đá lị giá lị đát đa nga đá da (7 lần)

+ Thượng lai triệu thỉnh chân ngôn tuyên dương dĩ kính chúng đẳng kiền thành thượng hương nghinh thỉnh.

  • Nhất tam phụng thỉnh thượng thừa đế mệnh, bình an nhân gian thiện ác chi hành, hạ chiếu dân tình, định số cát hung chi diệu, kim niên hành khiển thái tuế trí đức tôn thần công tào quan hành binh bộ chúng.
  • Duy nguyện lễ thiên địa phát sinh đức trừ phần khí dẫn xuân phong, hoàng càn khôn hóa đạc chi nhân, tiêu tai thành vận giáng phó pháp duyên chứng minh công đức.

Nhất tâm phụng thỉnh sắc thụ hoàng thiên chi trưởng, trừ tai hãn hoạn trạch dư linh, anh thùy ký điển tri chúng, hộ vật tế dân chiêu quyết đức.

Công duy, đương cảnh thành hoàng chính vị đại vương cập thổ địa lý vực thần quan.

  • Duy nguyện bảo cảnh tiêu vô hạn, chư tai hữu dân tích phúc chi khánh, giáng phó hương duyên chứng minh công đức hương hoa thỉnh

+ Thượng lai triệu thỉnh chân ngôn tuyên dương dĩ kính an tọa chân ngôn cẩn đương trì tụng.

Niên cảnh nhị tôn đồng giáng hạ,

Khoát nhiên tâm nguyệt thính gia đà

Tùy phương ứng hiện biến quang minh

Nguyện giáng pháp duyên an vị tọa

Án tra ma la sa ha (7 lần)

  • An tọa chân ngôn tuyên dương dĩ kính nhiếp bị bài nghi, thượng hiến tôn từ phủ thùy nạp thụ, tín chủ kiền thành thượng hương phụng hiến

(Chú biến thực cam lộ v.v…)

Phục vọng thần từ; trức tư sở chí, thậm đa lễ vật cụ trần đa thiểu dục linh dục túc, tất đáo gia trì, biến thiểu thành đa, hoa vô vi hữu, pháp chúng huyền ngôn cẩn đương trì tụng.

Tự nhiên thiên trù thực

Vô lượng diệc vô biên

Tùy niệm giai dục túc

Liệt vị tiền cúng dạng

  • Thần quang bất muội thánh nhãn phi giao cụ hữu sơ văn cẩn đương tuyên đọc (Đọc sớ)
  • Thượng lai văn sớ tuyên đọc dĩ chu, động giám vô tư mật thùy chiếu giám, kim hữu sớ văn, dụng bằng hỏa hóa.

+ Án bạt đà lư ly chỉ linh sa hạ (7 lần)

(Tụng bát nhã hồi hướng)

Thượng lai lễ đương niên đương cảnh, sự tất vô ngần, lương nhân khể thủ hòa nam, tam tôn thánh chúng.

Hết.

Tham Khảo Thêm:

Khoa Cúng Trần Triều — Xem Tại Đây

Khoa Cúng Trần Triều 2 — Xem Tại Đây

An Trạch Khoa — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Thiên Đài — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Tam Phủ Đối Khám — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Tam Phủ Thục Mạnh Tiễn Căn Cầu An — Xem Tại Đây

Khoa Cúng Tứ Phủ — Xem Tại Đây

Sảm Tạ Long Thần Khoa — Xem Tại Đây

Phát Tấu Nghi — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Tam Tại Giải Nạn — Xem Tại Đây

Khoa Thiên Quan — Xem Tại Đây

Khoa Cúng Nhương Tinh Giải Hạn — Xem Tại Đây

Lễ Tạ Mộ Phần Tại Ban Phật — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Minh Vương Thục Án — Xem Tại Đây

Khoa Cúng Thánh Mẫu — Xem Tại Đây

Khoa Cúng Sơn Trang — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Bạch Hổ — Xem Tại Đây

Comments
Loading...