Khoa Lễ Minh Vương Thục Án

0

Cắt Tiền Duyên Trả Nợ

Quy y chân từ phụ

Di đà giáo chủ chấn diêm phù 

Cứu khổ quan âm khai hắc ám

Bản tôn địa tạng bạt minh đồ

Tam phủ cộng đồng trừ tội cữu

Lục tào kiểm soát hăc u tù

Thục án quy lai nguyên thích phóng

Vong hồn giải thoát nhâm du du

Tín chủ thị thiên thu

 • Đại thánh địa tạng vương bồ tát (3 lần)

Phạm âm diền sữ chiệt giao đài

Cứu bạt diêm phù địa ngục khai

Nghiệp hải phong ba phiên tức lăng

Hoạch thang lư khôi thành khôi

Điển lục hoàn danh trừ liễu khứ

Tào quan bãi án súy tương lai

Tòng thử nhất văn sưng phật hiệu

Tam đồ lục thú thoát luân hồi

 • Thiết dĩ đàn duyên sơ khải dục nghinh chư thánh dĩ lai lâm thành ý tinh kiền, dự tại tứ phương chi thanh tịnh, nghi bằn pháp thủy quán sái đàn tràng, giáo hữu tịnh uế chân ngôn cẩm đương trì tụng

Bích ngọc uyển chung hàm tố nguyệt

Lục dương chi tán tận chân châu

Kim bằng bí ngữ diệu gia trì

Biến sái đàn tràng tất thanh tịnh

Án bắc đế tra thiên thần la na địa tra sa hạ (7 lần)

 • Thiết dĩ hương yên ái đãi, tuần hành cam giới chi từ tốn, đăng diệm huy hoàng chiếu chiệt cừu u chi địa ngục, dĩ kim phần hươn kiền thành cúng dàng, thập phương vô lượng trường trụ tam bảo đại thánh cứu bạt minh đồ địa tạng vương bồ tát bảo hương cúng dàng thiên phủ chi tôn, linh thiên kim quyết, ngọc hoàng thượng đế thiên phủ chư thiên nhất  thiết thánh chúng, đại phủ diêm la thiên tử, thập điện minh vương bắc âm phong đô đại đế.
 • Ngũ nhạc ngũ thiên thánh đế, địa phủ chư tư nhất thiết thánh chúng, minh tư chúa tể thập nhị tào quan chưởng bạ chưởng tịch, chưởng án tào quan, chúa sinh chúa tử chúa mệnh tào quan, hiệu lượng công đức thiện ác tòa quan, kiểm sát tôi phúc hình ngục tào quan. 
 • Điển sứ chủ tư nhất thiết chân tể, cập thiển linh đàn tĩnh.
 • Quân tướng sử binh, kim liên thái tuế chí đức tôn thần thành hoàng sã lệnh thổ địa chính thần, tất trượng chân ngôn phổ đồng cúng dàng.

Từ thần cẩn tấu Việt Nam quốc (số nhà địa chỉ) (tên tuổi) (gia đình) tình  chỉ kỳ vì thục án tổ tiên, khất thùy hách hữu, phục vì tiên tổ tiền sinh dương thế, lự ác nghịch chỉ họa khiên, hậu 1 âm ty, khủng tào liêu vu nghiệp chướng, hoặc đọa tại cửu u khổ sở, hãm đọa cư lục thú chầm luân tác thành án tích/ chi nguyên lưu chuyên tác tố chiền tác tố chiền chỉ ưu phạm.

Cố do hồn khuất trệ, dương xuân ưu tư, hạnh mong Phật đức dĩ đề huề, khai thuyết pháp duyên nhi tán độ.

Thủ kim nguyệt cát nhật, kiền thỉnh mệnh tăng, tựu vu tịnh sứ, tu thuyết phổ độ tổ tiên, thục án vãng sinh tiễn đàn nhất duyên tương khải khoa nghi, cung tuân pháp giáo tỷ tiên linh nhi giải thoát, đắc độ, đắc siêu, kỳ hậu duệ dĩ anh linh thương khang thường thường thịnh, như lai giáo hữu nhiên hương chân ngôn cẩn đương trì tụng.

Dục nghiêng pháp giới tín

Tu trượng báo hương truyền

Dĩ thử diệu chân ngôn

Chư tư phố cúng dàng

Nam mô tam nãm đá một đá lẫm, an phạ nhật na ma ha lã ly sa hạ (7 lần)

Thiết dĩ đàn nghi chỉnh túc khoa giáo gia tri ân cần nhất chi phám tình, triệu tập vạn linh chi thánh chúng, chỉ ni xa giá; đắng giáng pháp duyên, giáo hữu triệu thỉnh chân ngôn cẩn đương trì tụng

Dĩ thử linh thanh thân triệu thỉnh

Vạn linh thánh chúng nguyện văn chi

Ngưỡng bằng tam bảo lực gia trì

Nguyên tại kim thời lai giáng phó

Nam mô bộ độ đế lý đá ly da đát đá nga dá gia (7 lần)

Thượng lai phụng thỉnh tuyên dương dĩ kinh chúng đẳng kiển thành thượng hương bái thỉnh.

 • Nhất tâm phụng thỉnh tử kim dung tướng, bạch ngọc hòa quang, linh ván điệu kệ dĩ tuyên truyền giới nguyệt tâm châu nhi mật ấn, thập phương vô lượng trường trụ tam bảo nhất thiết chư phật.

Duy nguyện từ bi vô lượng thượng trụ tam bảo lai giáng đàn tràng chứng minh công đức.

 • Nhất tâm phụng thỉnh  u minh giáo chủ, cứu khổ bản tôn địa tạng vương, chấn kim tam nhi địa ngục môn khai, trưởng bảo châu nhi thiên đường lộ thấu, đại bi địa nguyên đại thánh đại từ bản tôn địa tạng vương bồ tát. 

Duy nguyện từ bi vô lượng nân mẫn hữu tình giáng phó đạo tràng chứng minh công đức

 • Nhất tâm bái thỉnh, ngọc linh bối quyết cửu thiên đăng đăng chí chân tôn, bích lộ giao đài tam giới nguy nguy khang thượng đế cung duy thiện phủ chư thiên, thiên chúa linh thiên chí tôn ngọc hoàng thượng đế địa phủ diêm la thiên tử, thập điện từ vương bắc âm phong đô đại đế, ngũ nhạc ngũ thiên thánh đế, thủy phủ đại thiên long chúa bát hải long vương phù tang cam lâm đại đế tam nguyên tam phẩm tam quan đại đế tam phủ chư tư nhất thiết thánh chúng.

Duy nguyện khúc thùy thiên nhã điểm chiếu phàm tâm giáng nó pháp duyên thụ tư cúng dàng.

 • Nhất tâm phụng thỉnh tử sinh phán đoạn. Quyền hành thiện ác dĩ vô tư, án tịch trọng kinh chúa ký, tiêm hào nhi bất nhị, cung duy địa phủ đệ nhất chưởng tạo nghiệp án tào quan, đệ nhị chưởng sức loại, án tào quan, đệ tam chưởng hoan hỷ án tào quan đệ tử chưởng công đức án, tào quan đệ ngũ chưởng chuy tử án tào quan, độ lục chưởng ngô quỷ tào quan, đệ thất chưởng sủng phúc án, tào quan, đệ bát chưởng, phúc thọ án tào quan, đệ cửu chưởng địa ngục án tào quan, đệ thập chưởng phúc sinh án tào quan, đệ thập nhất chưởng phúc đức án tào quan, chưởng bạ chưởng tịch điển lục tào quan chúa sinh chúa tử ký định tào quan, hiệu lượng công đức nhân quả tào quan, kiểm sát tội phúc thiện ác tào quan, điểm sử chư tư nhất thiết thánh chúng.

Duy nguyện giáng phó duyên chứng minh công đức hương hoa thỉnh.

 • Nhất tâm phụng thỉnh thần thông mạc trắc uy đức lan lường, hộ chính pháp dĩ hưng long, đăng ta ma nhi nhiếp phục, bản tàn quan tướng lực sĩ tinh binh, tả hữu quân doanh, chư tư bọ chúng, kim liên thai tuế trí đức tôn thần. Thành hoàng xã lệnh, thổ địa chính thần, gia đường hương hỏa cấm kỵ đẳng thần.

Duy nguyện đồng thùy uy lực, quảng vận thần thông, giáng phó đạo tràng chứng minh công đức hương hoa thỉnh.

Thượng lai triệu thỉnh ký mộc quang lâm an tọa chân ngôn cẩn đương trì tụng

Thánh đức tàng không lai giáng hạ

Khoát nhiên tâm nguyệt thánh gia đà

Tùy phương ứng hiện biến quang minh

Nguyện giáng đạo tràng an pháp tọa

Án tra ma la sa hạ (7 lần)

An tọa chân ngôn tuyên dương dĩ kính nhiếp bị hương hoa đăng trà quả thực, thượng hiến thánh từ, phù thủy nạp thụ chúng đẳng kiền thành thượng hương phụng hiến.

Chú Biến Thực Cam Lộ Thủy

Vô lượng nhân duyên nhất thiết cúng

Phổ thí pháp giới chủ quần sinh

Nhược dĩ hương hoa phổ cúng dàng

Duy lăng thành tựu phật công đức

Án nga nga nẵng tam bà phụ phiệt nhật hốc (7 lần)

Nam mô phổ cúng dàng bồ tát ma ha tát (3 lần)

 • Cung văn diêm la bảo điện sâm sâm liệt thánh chí chân tôn, âm cảnh phong đô, tê tế thập vương nguyên đại đế bính đại công ư kháng kiếp, hàm chí đạo ư quần sinh, túc toàn súc đoạn chi lăng.
 • Mỗi chuẩn từ bi chi niệm đức trương lãi  thánh đạo thực duy vi minh khoa giản chi thị phi, thiện thi hành chi báo ứng, phụng nguyện minh vương phán tội âm phủ xích khiên, giải trừ phản tích.
 • Chi oan căn đốn thích, đa sinh chi nghiệp cấu sả nguyên lai, chi án tịch, tiêu tử định sinh hoài du vãng chi bạ thủ ly u thoát khổ minh dương thông lợi tồn 1 quần an, vĩnh mộc hồng ân, hoàng chiêm dư khánh. 
 • Ngưỡng mong thánh đức phủ giám phàm tình, kim hữu số văn cẩn đương tuyên đọc (đọc sớ)

Thượng lai văn số tuyên đọc dĩ chu, ngưỡng vọng thánh từ chiếu ỷ sơ nội khải thông các sứ biến đạt chủ tư, dẫn nguyên án dĩ lai hoàn. Kiểm y danh nhi thích phong, linh khể trệ mỗi đắc câu lưu, kim hữu từ trạng văn tài mã phó nô thiên hóa.

Án bạt đà lư chỉ linh sa hạ (7 lần)

Xai Văn

 • Cẩn thỉnh đông phương thanh đế la sát thần quan, thông đạo nộ đệ án lai hoàn
 • Cẩn thỉnh tây phương bạch đế la sát thần quan, thông đạo nộ đệ án lai hoàn
 • Cẩn thỉnh nam phương bạch đế la sát thần quan, thông đạo nộ đệ án lai hoàn
 • Cẩn thỉnh bắc phương hắc đế la sát thần quan, thông đạo nộ đệ án lai hoàn
 • Cẩn thỉnh trung ương hoàng đế la sát thần quan, thông đạo nộ đệ án lai hoàn

Phụng sai: quan tướng chính nhất long hổ, huyền đàn truệ y nguyên soái trân quân, tinh binh tương sứ nhất thiết uy linh, đặc.

Vì tín chủ, cẩn dĩ kim ngân. Tiến công khất thục an từ. Kỳ Tổ di dĩ biên thăng.

Sủ nhi tôn, chi cát khánh, phụ vọng cảm phiền quan tướng, hỏa tốc lôi đình, phụng sai tiên tướng, thượng táu thiên đình.

Biến lịch thiên tào chủ tư bộ chúng phụng sai địa phủ thấu nhập địa cung biến cáo địa tư chư doanh bộ chúng phụng sai thùy phủ tướng.

Kính thỉnh thủy cung. Biến đạt thủy tào, chủ tiên bộ chúng. Tra vấn bách tư điển sử lục viện tào quan phạm hữu án các tất giai nguyên sích, hỏa tốc phụng hành chỉ huy tất tốc.

Tụng Đà La Kinh

Đại bi bồ tát giáo chủ đà la bà lộ yết đế hương nải tăng gia, hóa hình bồ tát, hiện tướng đà là thủ trì dương liễn, túc trừ liên hoa, sỉ lâm yết đế, bộ lâm đà la án hồng bát ly hô sứ già la, thần thông quảng đại, hóa hiện sa bà đoạn trừ hung ác, phụ đãng yêu ma, giải phân túc trái, cắt đoạn oan gia giải tù giải ngục. Khải tỏa khải già, tuyền cục thủy liệt. Địa ngục suy phá oan hồn thích phóng.

Chệ phách cho hòa liễu phân chấp đối. Thoát miễn cẩu tra tụng đình lưu bãi, án tịch tiêu ma đẳng hồn siêu độ, toàn tộc vinh hoa, nhi tôn cát khánh, công đức hà sa nhật như ân mệnh. Hỏa tốc phụng hành cấp cấp như luật lệnh.

 • Thượng lai thục án công đức vô ngần, lương nhân khể thủ, hòa nam tam tôn thánh chúng, thục án sự tất, tổ hồn siêu thoát toàn tộc thụ phúc, nhất thiết sở cầu tất giai quả toại khoa.

Hết

Tham Khảo Thêm

Khoa Cúng Trần Triều — Xem Tại Đây

Khoa Cúng Trần Triều 2 — Xem Tại Đây

An Trạch Khoa — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Thiên Đài — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Tam Phủ Đối Khám — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Tam Phủ Thục Mạnh Tiễn Căn Cầu An — Xem Tại Đây

Khoa Cúng Tứ Phủ — Xem Tại Đây

Sảm Tạ Long Thần Khoa — Xem Tại Đây

Phát Tấu Nghi — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Đương Niên Đương Cảnh — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Tam Tại Giải Nạn — Xem Tại Đây

Khoa Thiên Quan — Xem Tại Đây

Khoa Cúng Nhương Tinh Giải Hạn — Xem Tại Đây

Lễ Tạ Mộ Phần Tại Ban Phật — Xem Tại Đây

Khoa Cúng Thánh Mẫu — Xem Tại Đây

Khoa Cúng Sơn Trang — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Bạch Hổ — Xem Tại Đây

Comments
Loading...