Khoa Lễ Tam Phủ Đối Khám

0

Tam Phủ Đối Khám

Hương phụ hiến, cúng dành đỉnh lễ thập phương Tam bảo tiền, tam phủ công đồng chư đại đế, Vạn linh động dám đẳng vô biên. Thập điện minh vương diêm la, chúa lục tào, thưởng bạc thượng thư viện thụ thử thành, tâm tùy khẩn đảo, kiền kỳ uy đức giáng hương duyên, U hiển thoát khiên.

  • Thiết dĩ pháp chuyên tức khải. Tịnh cúng phu chần, duy bài biện dĩ trang nghiêm, khủng vãng lai chi vế trược, bằng tư pháp thủy đẳng trừ trần căn. Giáo hữu tịnh vế chân ngôn cẩn đương trì tụng.

** Bích ngọc chản trung hàm Tố nguyệt

** Lục Dương chi thượng tám chân châu

** Kim tương nhất trích sái đàn tràng,

— Cẩu uế tinh đàn tất thanh tịnh,

— Án bắc đế tra thiên thần la na Địa Tra Sa hạ (3 lần).

Thiết dĩ, hướng phún kim lư, Tường yên Liêu nhiễu, Cửu thiên đăng minh, Ngọc chản thủy diệm huỳnh hoàng Vu Tam giới, dĩ Kim phần Hương kiến Thành cúng dàng.

— Thập phương vô lượng thường trụ tam bảo.

— Hương cúng dàng, thiên phủ linh, Thiên tôn kim quyết Ngọc hoàng thượng đế, đông cực thanh hoa đại đế, nam cực trường sinh đại đế, tây cực hạo linh đại đế, bắc cực tư vi đại đế, Thiên phủ chư tư thánh chúng, cúng dàng địa phủ, bắc âm phong đô đại đế, Diêm la thiên tử thập điện minh vương, địa phủ trư tư nhất thiết thánh chúng, cúng dàng thủy phủ chí tôn, phù tang cam lêm đại đế, thủy phủ thiên long chúa, Bát hải long vương cửu giang tứ độc thủy phủ động đình, thủy phủ long tinh, nhất thiết thánh chúng phổ cập minh tư chúa để thập nhị tào quan

Âm cảnh chủ tư nhất thiết thánh chung, cập tiền sinh kim xinh, oan gai trái chủ, phụ mệnh khiếm tài, cửu thù chấp đối đẳng chủ hoạch hồn, gia đường hương hỏa viễn cận tông thân, mồn thừa hộ úy cấm kỵ đẳng thần nhất thiết uy linh đông thùy chiếu giảm, tức hữu Việt Nam quốc …, huyện … xã … phường … tên tín chủ …, đẳng tình kỉ chì vì (xuân hạ thu đông) Tiết sự thiết khủng tộc bất an.

Hoặc do tổ tiên mỗi bị  quá khiên, vọng hành tố tụng hoặc tòng thời kiếp, thương cập kim xinh, kiểm kỳ tội mặc kỳ oan, thuyết kỳ hình nhi đối, kỳ tụng, đa đa nghiệp trướng, nhất nhất khiên vưu, tiếp phán phân minh. 

Vô di hào phát, cung bằng đại giác, khải thiện đàn nghi, tấu.

Thượng đế dĩ giai thông, chư minh vương nhi động giám, tam cung đại đế, lục viện tào liêu, chiếu nghiệp cảnh dĩ phân minh, cứu khổ nguyên nhi biện bạch, tra khám tổ tiên viễn cận câu lai, oan trái đẳng hồn, áp phó đàn duyên, đối đồng phân giải, tụng hoặc vô hữu chương thiện ác dĩ vô tư, tội nhược kinh nhược trọng, tiềm tài nhi bất tác.

Phục Vọng.

Hồng từ động trạch, đại đức bàng đà, sích nhi bạn dĩ hòa hưu, cứu đẳng hồn chi siêu độ, khám tức đình tụng, tức giải tỷ vô biên, nghiệp trướng đoạn trừ, oan dĩ giải dĩ tội dị tiêu, nhất thiết tố triền, đốn thích minh đương câu lợi, phức cập hàm tiêm, ngưỡng vọng thánh thông, phủ lâm giáp tịnh, giáo hữu triệu thỉnh chân ngôn cẩn đương trì tụng.

Dĩ thử linh thanh thân triệu thỉnh,

Tam phủ thánh đế nguyện văn chi,

Ngưỡng bằng tam bảo lực gia trì

Nguyên tại kim thời lai giáng phó.

Nam mô Bộ bộ đé lỵ đá lỵ đát đá nga đá da (3 lần).

  • Thượng lai triệu thỉnh chân ngôn tuyên dương dĩ kính. Chúng đẳng kiến thành, thượng hương nghinh thỉnh.
  • Nhất tâm phụng thỉnh. Uy thức thịnh trầm trần, lợi lợi hiệu từ tôn, công đức trang nghiêm, đăng đăng, nguy nguy, xung giáo chủ, thập phương vô lượng thường trụ tam bảo nhất thiết chư phật chư đại bồ tát.

Duy nguyện hoàng thùy lân mẫn, Quảng bá từ bi giáng phó đàn tràng chứng minh công đức hương hoa thỉnh.

Di la ngọc cảnh nguy nguy kim quyết diêu huyền cung đao lợi chung cung, đăng đăng giáo đài thông bích hán.

Cung duy thiên phủ chí tôn, cao thượng linh thiêng ngọc hoàng thượng đế, tam thập tam thiên thiên đế, vô sắc giới chung, tứ không tứ thiên, thiên đế sắc giới tứ thuyền nhất thập bát thiên, thiên đế, dục giới thiên chung, lục thiện, thiên đế thiên phủ chư tư, nhất thiết thánh chúng.

Duy nguyện: tế khổ lưu ân, hiếu sinh bá đức giáng phó đạo tràng chứng minh công đức

  • Nhất tâm phụng thỉnh. Diêm la điện thượng, nguyện kỳ khán tội ư từ vương, đại phủ đài tiển doãn tứ thân, oan ư thánh đế

Cung duy: Địa phủ chí tôn bắc âm phong đô đại đế, ngũ nhạc ngũ đế, thiên thánh đế, minh phủ thập điện từ vương, phổ cập lục viện, thượng thư giám quan, hiệu lượng công đức ký định tào quan, tra khám đông vấn tụng, điển lục tào quan chúa sinh chúa tử, vận ách tào quan, kiểm sát tội phúc thiện ác tào quan, điểm khám hình ngục, kháo kinh tào quan, địa chủ chư tư nhất thiết thánh chúng.

Duy nguyện: Xích khiên trừ họa, tức khổ đình toan, dáng phó đạo tràng chứng minh công đức

  • Nhất tâm phụng thỉnh. Tinh cung hiệu hiệu, hoàng thi hoài hải chi ân ba, bối quyết trùng trùng lợi tế, giang hà chi đức trạch.

Cung dung: Thủy phủ chí tôn, phù tang cam lâm đại đế, đại thiên long chúa, bát hải long vương, cửu giang tứ độc, hoài hải long vương thủy phủ động đình tinh quan thủy giới, thủy phủ trư tư nhất thiết thánh chúng.

Duy nguyện: Tiêu tai giải ách, xả họa trừ khiên, giáng phó đạo tràng chứng minh công đức.

  • Nhất tâm phụng thỉnh. Uy nghiêm cự trắc, đốn trừ nhân ngã câu vong, diệu trí lan lường, giải thích oan khiên nhi bình đẳng, địa phủ điều hoàn tục trái phán quan, cập tiền khiên kim thế oan gia trái chủ, phụ mệnh khiếm tài, cừu thù chấp đối đằng hồn, giữ phù cao thượng tôn thân, quyết thuộc gia đường hương hỏa, môn thừa hộ úy, cấm kỵ đẳng thần nhất thiết uy linh tùy tòng bội chứng.

Duy nguyện: Thảo thừa phật lực giáng phó đạo tràng chứng minh công đức.

Thượng lai triệu thỉnh. Ký mộc quang lâm, an tọa chân ngôn, cảnh đường trì tụng.

Tam phủ thánh hiền là pháp tịnh

Trư tư bộ chúng giáng đàn duyên,

Tùy kỳ khẩn đảo vi khải cần

Phủ tứ uy quang an phát tọa.

Nam mô an vị tọa bồ tát ma ha tát (3 lần)

Án cha ma la sa ha.

Thượng lai an tọa chân ngôn, tuyên đương dĩ kính, nhiếp bị tịnh cúng hương hoa, đăng trà quả thực, thượng hiến thánh từ, phủ  thùy lạp thụ, chúng đẳng kiền thành, thượng hưởng phụng hiến. (Chú biến thực cam lộ thủy, v.v…).

Vô lượng nhân nhất thiết cúng.

Phổ thì pháp giới trư quần sinh,

Nhược dĩ dương hoa phổ cúng dàng

— Duy lăng thành tựu phật công đức, án nga nga lẳng tam bà phạ phiệt nhậ la hộ (3 lần).

  • Cung văn, huyền cung đăng đăng duy cao nhi thính thực tỷ. Âm phủ minh minh, đảo khả thông nhi cầu tất ứng, hạ thiên công trí tạo hóa, ăn lăng vật bản hồ thiên, thừa tổ đức dĩ sinh nhân, lãi nhân do tự bổ, dĩ nguyện thanh lưu khiết đàng đầm tịnh thủy, trừng sai chương hưởng dĩ vô tư, niệm khuất thân chi hữu hệ, kim (vong linh) tín chủ thiết niệm phao sinh trược thế, uy dĩ phàm phu thần hồn lan miễn ưu khiên ưu, u hiển muội minh ư họa phúc, văn tào khủng động, thiết lự thiểu an đối hậu duệ nhị doanh khuy, cảm tiên linh nhi lưu trợ, kim bằng bốc xuất, do bị tổ tiên (Đọc tên vong) tiền vi ác nghiệt, phiền đa hậu phụ tội căn thậm trọng, nhất nhất kết thành oán trái, khúc nhi tuần lý tư tình, hoặc dĩ vi vô nhi vọng hành giá tụng tịnh cặp tử tôn, hoàn đồ toàn tộc thân quyến bàng hoàng, dã đan khổn dĩ thủ trầm, vọng thánh thính như quản sát.

Phục Nguyện:

Động giám thùy du, bá đức khoan nhân uy tế khổ hách khiên chi niệm, phổ cộng đức trừ họa thi, ái nhân lợi vật tri tâm, cách kỳ an tịnh tiêu không, miễn cẩn lưu ư trác tụng, đình bãi tức hưu, khảo kinh ư hình nhân,vọng ô chứng hiệu duy tiêu oan trái, cửu thù nhi đoạn liễu, minh dương nhi lợi tồn một quân an, tiên linh tổ lễ, dĩ siêu thăng hậu tử tôn cát khánh, vị kim sự ý, cụ hữu đầu từ, hạnh đối quang, khất thùy thông thính.

Ngưỡng duy:

— Thiên phủ chư thiên, thiên chúa thánh đế. Ngự tiền.

— Địa phủ diên la thiên tử thánh đế. Ngự tiền.

— Thủy phủ đại thiên, long chúa bát hải long vương tiền. Nguyện thùy giám sát, kim hữu trạng văn, cẩn đư tuyên đọc. (Tụng bát nhã hồi hướng).

{Lễ Tất}

Tham Khảo Thêm:

Khoa Cúng Trần Triều — Xem Tại Đây

Khoa Cúng Trần Triều 2 — Xem Tại Đây

An Trạch Khoa — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Thiên Đài — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Tam Phủ Thục Mạnh Tiễn Căn Cầu An — Xem Tại Đây

Khoa Cúng Tứ Phủ — Xem Tại Đây

Sảm Tạ Long Thần Khoa — Xem Tại Đây

Phát Tấu Nghi — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Đương Niên Đương Cảnh — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Tam Tại Giải Nạn — Xem Tại Đây

Khoa Thiên Quan — Xem Tại Đây

Khoa Cúng Nhương Tinh Giải Hạn — Xem Tại Đây

Lễ Tạ Mộ Phần Tại Ban Phật — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Minh Vương Thục Án — Xem Tại Đây

Khoa Cúng Thánh Mẫu — Xem Tại Đây

Khoa Cúng Sơn Trang — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Bạch Hổ — Xem Tại Đây

Comments
Loading...