Khoa Lễ Tam Phủ Thục Mạnh Tiễn Căn Cầu An

0

Tam Phủ Thục Mạnh Tiễn Căn Cầu An

Hương phụng hiến, cúng dàng tam phủ trư thánh tiền, tín chủ kiền tương, phụng hiến, ngưỡng kỳ uy đức giáng đàn duyên, khẩn khẩn chí thành kiến đảo ý, trường lưu bách phúc vĩnh bách duyên.

— Nam mô hương vân cái bồ tát ma ha tát (3 lần)

  • Thiết dĩ pháp duyên sơ khai, phi lê cụ trần lự vị tịch ư khoa nghi, tiên gia tri ư bí chú, khừ trừ trần cấu, khiết tịnh đàn duyên, giáo hữu tịnh uê trân ngôn, cẩn đương trì tụng.

Án triết lệ chủ lộ chuẩn dề sa bà ha (3 lần)

Nam mô o ly cấu địa bồ tát ma ha tát (3 lần)

  • Thiết dĩ, chân hương tài nhiệt, tam phủ cảm thông, túc lễ đường trần, vạn linh giáng giám, dĩ kim phần hương kiền thành cúng dạng, thiên phủ đại thiên long chúa bát hải long vương, tam phủ trư tư, nhất thiết thánh chúng, đàn duyên liệt vị, nhất thiết uy linh, tất trượng châm ngôn, hương phổ đầu cúng dạng.

Kim cứ Việt Nam quốc (số nhà địa chỉ). Tín chủ (tên tuổi) huyết mạch thiểu chu, hốt nhiên bị bệnh, niệm vu môn khả dĩ y, bằng ngưỡng hữu thánh hạnh mông xá tựu vu (tự) (gia). Xứ tu thuyết lễ triệu tam phủ thực mạnh, duyên thọ pháp đàn, nhất duyên cung kỳ cảnh trúc, bảo hộ bình an, tỷ tật bệnh, dĩ tiêu trừ, sử thân cung, Chi khang thái, giáo hữu nhiên hương, chân ngôn, cẩn đương phúng tụng.

Dĩ thử linh thanh thân triệu thỉnh.

Công đồng tam phủ, giao văn chi

Gia trì nhất biến phúng gia trì

Bất xả uy quang lai dáng phó

Nam mô bộ bộ đế lỵ đá lỵ đáp đá nga, đá gia (3 lần)

  • Thượng lai triệu thỉnh chân ngôn, chúng đẳng kiền thành thượng hương bái thỉnh.
  • Nhất tâm phụng thỉnh. Thanh vị chung cung ngụy ngụy bảo điệnm chí chân từ, thiện pháp từ đường, đăng đăng quỳnh lâu, cao thượng giới, thiên phủ chư thiên, thiến đế, cứu kính ma toan đại tự đại thiên vương; điện giới trư thiên, thiên vương, đao lôi thiên vương, đế thích đế hòa nhận thánh đế, linh thiên chí tôn, ngọc hoàng thượng đế, trung thiên tinh chúa bắc cực tử vi đại đế, thượng nguyên tứ phúc thiên cung, thứ thiên sứ giả, thiên phủ nhất thiết thánh chúng.

Duy nguyện: bản khai thiên ngục, chuẩn hách sinh nhân, tỷ hồn phác dĩ an ninh, bảo thân cung tri trang kiện, dáng phó pháp duyên chứng minh công đức.

  • Nhất tâm phụng thỉnh. Trưởng sinh tử bạ tư thiện ác quyền, đăng đăng thi nhân, chiêu chiêu bá đức, địa phủ diêm la, thiên tử thập địa minh vương, bắc âm phong đố đại đế, ngũ nhạc ngũ thiên, thánh đế, đền hoàn túc trái phán quang, tru ngục chúa giả, thập nhị tào quan, điển lục chúa tể, dám bạc tào quan trung thiên hách tội, địa quan diêm ma sứ giả, địa phủ nhất thiết thánh chúng.

Duy nguyện: luân khai địa ngục, chuẩn hách sinh nhân tủ hồn phách dĩ hoàn nguyên, sử thân cung chí tráng kiện, phó đàn duyên chứng minh công đức, nhang hỏa thảnh.

  • Nhất tâm phụng thỉnh. Long cung hạo hạo, hoàng thi đức trạch uông dương, thủy giới mang mang phổ tế ân ba nhuận tẩm, thủy phủ địa thiên long chúa, bát hải long vương, thủy phủ phù tạng, cam lâm đại đế, thủy tề động đình long tinh, hải nhạc cửu giang tứ hải, nhất thiết long vương, hạ nguyên giải ách thủy quan, không hành sử giả thủy phủ nhất thiết thánh chúng.

Duy nguyện: luân khai thủy mục, chuẩn bách sinh nhân tủy hồn phách dĩ khang linh, sử thân cung chi tráng kiện, giáng phó pháp duyên chứng minh công đức hương thoa thỉnh.

  • Thượng lai nghinh thỉnh, ký hạ quang lâm giáo hữu an tọa chân ngôn, cẩn đương trì tụng,

Tạm phủ tam tồn đồng dáng hạ

Van linh thánh chúng tất quang lâm

Long xa hạc giá liệt đàn duyên

Phủ tứ y quang an pháp tọa.

Nam mô an vị tọa bồ tát ma ha tát (3 lần)

Án tra ma na sa hạ (7 lần).

Thiết dị thánh hiền tuy viễn, phàm hữu cảm dĩ giai thông u hiển hà thụ cố sở cầu giai tất ứng, kim tắc hương đăng la liệt, lễ vật cụ trần, tín chủ kiền thành thượng hương phụng hiến. (Chú biến thực cam lộ thủy)

Vô lượng nhân viên nhất thiết cúng

Phổ thì pháp giới trư quần sinh

Duy lăng thành tựu phật công đức

Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt la hằng (7 lần).

Ngưỡng vọng thánh đức khoan nhân, phủ giám phàm tình khẩn đảo, cụ hữu trạng văn khất thùy lạp thụ, thính thính (Đọc rạng)

Thượng lai văn trạng, tuyên đọc dĩ chu vọng tam tôn phủ thủy lạp thụ, kìm hữu trạng văn, tài mã đảng vật,phó lô thiêu hóa, án bạc đà lô, lư chỉ linh xa hạ ( đọc sai thục mạnh) (cầm hương thứ ba chữ ngọ hội thìn quyết) thư chữ thiên địa thủy)

Phung sai quan tướng các cục thần linh tốc kỳ lẫm liệt trung cổ oanh oanh.

Thần thông dũng mạnh.

Biến hóa uy linh đặc vì tín chủ khẩn thuyết lễ hành cẩn tê tiến trình tài mã đại hình cảm phiền quan tướng Viễn lạp thiên đình (thư chữ thiên dụng) viễn lạp thiên đình (thư chữ địa), Hổ lạp long tinh (thu chữ thủy) Tấu văn thiên phủ địa phủ, chiếu sám phân minh, khai gia khai tỏa, giải ngục giải hình, khất thục hồn phách, tốc phó sinh nhân, thân cung tráng kiện mạnh vị bình an, bất phân xạ khắc, hỏa tốc phụng hành, cấp cấp như luật lệnh.

Phụng tống ngưỡng bạch. Tam tôn thánh đế ngự tiền, tư giả đàn nghi cáo tất, lễ tạ vân chu tửu lệnh kim bôi, trà thực hương đàm phục vọng, kim loan phản giá, bảo mã hoàn cung, tục kỳ gian giả, lan kình đội trượng xâm la, chân hoán tắc các thăng kim quyết, giám phúc lưu ân, cộng trình cộng bộ vân trình, tiêu tai giải ách, giáo hữu phụng tống chân ngôn cẩn đương trì tụng.

Bảo sảng long sa lai phượng liễn,

Tam tôn phản giá các hoàn cung,

Kình phu ngọ bộ vân trình

Khể thủ hòa nam thân phụng tiền

Án phả nhật la hộc, khất sam giao (3 lần)

Thượng lai lễ thục mạnh, kỳ an sự tất, công đức vô ngần lương nhân khể thủ, hòa nam, tam tôn thánh chúng.

Lễ Tam Phủ Thục Mạnh Khoa Tất

Tham Khảo Thêm

Khoa Cúng Trần Triều — Xem Tại Đây

Khoa Cúng Trần Triều 2 — Xem Tại Đây

An Trạch Khoa — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Thiên Đài — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Tam Phủ Đối Khám — Xem Tại Đây

Khoa Cúng Tứ Phủ — Xem Tại Đây

Sảm Tạ Long Thần Khoa — Xem Tại Đây

Phát Tấu Nghi — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Đương Niên Đương Cảnh — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Tam Tại Giải Nạn — Xem Tại Đây

Khoa Thiên Quan — Xem Tại Đây

Khoa Cúng Nhương Tinh Giải Hạn — Xem Tại Đây

Lễ Tạ Mộ Phần Tại Ban Phật — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Minh Vương Thục Án — Xem Tại Đây

Khoa Cúng Thánh Mẫu — Xem Tại Đây

Khoa Cúng Sơn Trang — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Bạch Hổ — Xem Tại Đây

Comments
Loading...