Khoa Lễ Tam Tai Giải Nạn

0

Tam Tai Giải Nạn 

 • Hương phụng hiến, cúng dàng trư tinh tiền. Tín chủ kiền tương hương phụng hiến. Tiêu  tai giải ách, bảo trường sinh, kim thời cung lễ thỉnh, phúc thọ hưởng khang ninh.
 • Thiết dĩ phàm đương khải thỉnh, tịnh cúng phu trần, duy pháp tịch dĩ trang nghiêm sử tai truân chi hạn tán, gia trì pháp thủy, khứ chứng yên phận tịnh uế chân ngôn cẩn đương trì tụng.

Nhất bát thanh lương Hàm Ngọc Chản

Cửu Thiên vũ lậu Tẩm Kim Ba

Kim Tương nhất chú sái đàn tràng

Cấu uế tinh đàn tất thanh tịnh

 • Án bắc đế tra thiên thần La Na Địa Tra Sa Hạ (3 lần)

 • Thiết dĩ hương phần bảo truyện, nộ tán giao thông, biết mãn thập phương hư không hiền thánh. Dĩ kim triệu thỉnh. Nhất thiết uy linh, bất sả từ bi, hồi quan giám cách. (Tấu vì Việt Nam Quốc) (Địa chỉ số) (Tên tuổi) chúng đẳng, tuân hành khoa phạm, tuyên diễn chân ngôn nguyên tứ uy quang, phủ lâm pháp tích, giáo hữu triệu thỉnh chân ngôn cẩn đương trì tụng.

Dĩ thử linh thanh thân triệu thỉnh

Hà sa hiền thánh tất văn tri

Ngưỡng bằng  tam bảo lực gia trì

Thử nhật kim thời lai giáng hạ

Nam mô Bộ bộ lị đá lị già lị đát đá nga đá gia (3 lần)

 • Thượng lai triệu thỉnh chân ngôn, tuyên dương dĩ kính, chúng đẳng kiến thành. Thượng hương bái thỉnh.
 • Nhất tâm phụng thỉnh. Tận thập phương, biến pháp giới vi trần sát độ trung. Quá hiện vị lai nhất thiết thường trụ phật pháp tăng tam bảo, đô đàn giáo chủ linh cảm quán thế âm bồ tát, ca ma uế tích. Bách vạn hỏa đầu kim cương, đại bồ tát phổ am tịch cảm diện ứng trân giác, chiêu huynh huệ khánh, đại đức thuyền sư, tiêu trừ tai trướng bồ tát. Trường thọ vương bồ tát, ma ha tát.

Duy nguyện bất sả từ bi giáng phó đạo tràng chứng minh công đức.

 • Nhất tâm phụng thỉnh. Di la hóa cảnh diệu đăng huyền cung lịch kiếp tu hành độ nhân vô lượng. Thái thượng linh thiên, chí tôn, ngọc hoàng thượng đế, trung thiên tinh chúa, bắc cực tử vi đại đế tam đài hoa cái tinh quân tam nguyên tam phẩm tam quan đại đế, thượng thanh thập nhất diệu tinh quân. Bản mệnh nguyên trấn tinh quân, Nam tào lục tư duyên thọ tinh quân, bắc đẩu cửu hoàng giải ách tinh quân, lưu niên sở trực nhất thiết tinh quân.

Duy nguyện bất sả uy quang thân giáng đạo tràng thụ tư cúng dàng.

 • Nhất tâm phụng thỉnh. Đông hương uế tinh chi tinh lưu sủng thị phòng tâm vỹ kỳ phân dã chi tinh, nam phương huỳnh hoặc, chỉ tỉnh quỹ liều tỉnh, trương dực hàn phân chi đã chi tinh, tây phương thái bạch chi tinh, khuê lâu vị mão tất chủy sam phân dã chi tinh. Trung ương thổ tú chi tinh, đẩu thược quyên hành tất phủ chiêu, chư ngưu đầu chi tinh.

Duy nguyện bất sả quang thân giáng đàn tràng chứng minh công đức.

 • Nhất tâm phụng thỉnh. Tam tài thiên cổ, thiên thinh thiên  kiếp tinh quân tam tai âm mưu hắc sát bạch sát tinh quân. Tam tai thiên hoàng nhân họa, địa tai tinh quân tam tai địa bại địa lung địa hình tinh quân, tam tai trung cung tinh quân.

Duy nguyện bất sả uy quang thân giáng đạo tràng thụ tư cúng dàng.

 • Nhất tâm phụng thỉnh. Đông phương thánh đế, đại ách thần quan nam phương xích đế, đại ách thần quan, tây phương bạch đế, đại ách thần quan trung ương hoàng đế, đại ách thần quan càn cung dịch mã dại ách thần quan, khôn cung hổ lang đại ách thần quan, ngũ phương niên nguyệt nhật thời, đại tiểu hạn ách thần quan, ngũ phương niên nguyệt nhật thời đại vận tiểu vận thần quan

Duy nguyện bất sả uy quang thân giáng đạo tràng chứng minh công đức.

 • Nhất tâm phụng thỉnh. Hành niên bá mãn nhất thiết tôn thần, ngũ phương ngũ đế, hành tai sứ giả hành bệnh quỷ vương, tam kheo ngũ mộ. Thần quan, tứ sát tứ hình lục hại, thất thương bát nạn cửu tinh, thập ác thiên la địa võng bệnh phù tử phù, đại hao tiểu hao, tứ bách tứ bệnh, oan gia trái chủ, phụ mệnh khiếm tía chủ tai chủ sát, chủ hàn chủ nhiệt, chủ hổ chủ thấu, chủ tả chủ lị. Nhị thập tứ khí thân quán thất thập nhị hầu thần, quan đương niên đương cảnh thổ địa, chính thần, bản gia cấm kị, hương hỏa đẳng thần.

Duy nguyện bất sả uy quang chứng minh công đức.

 • Thượng lại nghinh thỉnh ký mộc quang âm cẩn đương trì tụng

Thánh đức tổng không lai giáng hạ

Lạp tư đan khổn biểu tinh kiền

Nguyện giáng đàn duyên an pháp tọa.

 • Án tra ma la na sa hạ (7 lần)
 • An tọa chân ngôn tuyên dương dĩ kính chủng đẳng kiền thành hương hoa đăng trà quả thực kiền thành bái hiến, giáo hữu biến tự chân ngôn cẩn đương trì tụng.

Án na nhật la ma ha (7 lần)

(Chú biến thực phổ cúng dàng)

Vô lượng nhân duyên nhất thiết cúng

Phổ thì pháp giới chu quần sinh

Nhược dĩ hương hoa phổ cúng dàng

Duy năng thành tựu phật công đức

 • Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật la hộc (7 lần)

 • Thượng lai hiến cúng dĩ kính cụ hữu sớ văn cẩn đương tuyên đọc. (Đọc sớ) (Xong thì đọc)
 • Thượng lai văn sớ tuyên đọc dĩ chu phu tuyên sớ đối phật thánh dụng bằng hỏa hóa.

Bạch Đoạn

 • Phục dĩ càn khôn tạo hóa luân chuyển vô cùng, tứ thời xuân hạ thu đông, phân tú hướng đông, tây nam bắc, thiên thời.

Giáng ư hạn nhân thị sở, thụ khảm linh tư giả lễ đảo cầu an bách bệnh. Tiêu trừ thiên tai đốn tức, nguyện kỳ gia nội khang linh, trư tai tận diệt dĩ thần tiền, tam thập lục văn, kim đối đàn tiền kim đương thỉnh giải (36 câu, thêm thỉnh giải).

Hoặc Thiên thời giáng tai chi ách Kim đương thỉnh giải

Hoặc Thiên thời giáng thiên la Kim đương thỉnh giải

Hoặc Thiên thời giáng trư trùng chỉ ách Kim đương thỉnh giải

Hoặc Thiên thời giáng Ngũ phương chi ách Kim đương thỉnh giải

Hoặc Thiên thời giáng tam tai chi ách Kim đương thỉnh giải

Hoặc Thiên thời giáng tứ hình chi ách Kim đương thỉnh giải

Hoặc Thiên thời giáng Bệnh phù chi ách Kim đương thỉnh giải

Hoặc Thiên thời giáng Hung thần chi ách Kim đương thỉnh giải

Hoặc Thiên thời giáng Oan gia chi ách Kim đương thỉnh giải

Hoặc Thiên thời giáng Thệ nguyện chi ách Kim đương thỉnh giải

Hoặc Thiên thời giáng Mệnh cùng chi ách Kim đương thỉnh giải

Hoặc Thiên thời giáng Tà ma chi ách Kim đương thỉnh giải

Hoặc Thiên thời giáng Ôn hoàng chi ách Kim đương thỉnh giải

Hoặc Thiên thời giáng Thất thương chi ách Kim đương thỉnh giải

Hoặc Thiên thời giáng Nội tả chi ách Kim đương thỉnh giải

Hoặc Thiên thời giáng Phục tử chi ách Kim đương thỉnh giải

Hoặc Thiên thời giáng Yêu tinh chi ách Kim đương thỉnh giải

Hoặc Thiên thời giáng Phạm âm chi ách Kim đương thỉnh giải

Hoặc Thiên thời giáng Tứ thời chi ách Kim đương thỉnh giải

Hoặc Thiên thời giáng Bỉ kinh chi ách Kim đương thỉnh giải

Hoặc các nhân chi ách Kim đương thỉnh giải

Hoặc bát giải Kim đương thỉnh giải

Hoặc phù ấn Kim đương thỉnh giải

Hoặc âm đương Kim đương thỉnh giải

Hoặc thủy hỏa Kim đương thỉnh giải

Hoặc trùng tang Kim đương thỉnh giải

Hoặc tổn thương Kim đương thỉnh giải

Hoặc tam thai Kim đương thỉnh giải

Hoặc bát quái Kim đương thỉnh giải

Hoặc cửu trùng Kim đương thỉnh giải

Hoặc bát sơn Kim đương thỉnh giải

Hoặc chầm phù Kim đương thỉnh giải

Hoặc thổ tinh Kim đương thỉnh giải

Hoặc phu thê Kim đương thỉnh giải

Hoặc mệnh cùng Kim đương thỉnh giải

(Nếu tụng được sư kinh cũng được)

 • Thượng lai lễ đảo giải tống tam tai. Công đức vô ngần Khể thủ hòa nam tam tôn thánh chúng.

[Lễ Tất]

Tham Khảo Thêm:

Khoa Cúng Trần Triều — Xem Tại Đây

Khoa Cúng Trần Triều 2 — Xem Tại Đây

An Trạch Khoa — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Thiên Đài — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Tam Phủ Đối Khám — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Tam Phủ Thục Mạnh Tiễn Căn Cầu An — Xem Tại Đây

Khoa Cúng Tứ Phủ — Xem Tại Đây

Sảm Tạ Long Thần Khoa — Xem Tại Đây

Phát Tấu Nghi — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Đương Niên Đương Cảnh — Xem Tại Đây

Khoa Thiên Quan — Xem Tại Đây

Khoa Cúng Nhương Tinh Giải Hạn — Xem Tại Đây

Lễ Tạ Mộ Phần Tại Ban Phật — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Minh Vương Thục Án — Xem Tại Đây

Khoa Cúng Thánh Mẫu — Xem Tại Đây

Khoa Cúng Sơn Trang — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Bạch Hổ — Xem Tại Đây

Comments
Loading...