Khoa Thiên Quan

0

[Lễ Thiên Thời Khoa]

Hương phụng hiến cúng dàng ôn tướng, cạp hành binh, tín chủ kiền thành hương phụng hiến, cung kỳ triệu thỉnh giáng uy linh, lễ tiến hành ôn binh lệ dịch, nguyện kỳ tín chủ bảo an linh.

+ Thiết dĩ pháp duyên sơ khả, tịnh cúng phu trần, lự bài biện chi phất nghiêm, khủng vãng lai nhi cấu uế, bằng tư bí chú khiết tịnh hương duyên, tịnh uế chân ngôn cẩn đương trì tụng.

— Án triết lẹ chủ lệ đảng tán chư thần cấu

— Thiên vương lai hộ trì thâm nhiên thường thanh tịnh

Nam mô ly cấu đại bồ tát ma ha tát (3 lần)

+ Thiết dĩ đàn tràng thủy khiết, hiền thánh văn chăn cung bằng ngũ phận chân hương phổ triệu thỉnh chư tư, ôn tướng di kim phần hương kiền thành cúng dàng, thiên phủ ôn tư thánh giả cặp ôn tư tướng sứ bộ hạ. 

Thần quan, hành khiển đương liên thành hoàng lý vực đàn duyên liệt vị. 

Nhất thiết uy linh, tất trượng chân hương, phổ đồng cúng dàng, tư thời kỳ an, hốt tào thời khí, nhiễm trược phàm phu, thiết niệm vô môn chí đảo, hạnh bằng hữu thánh khả nhương, dục bảo hình an dự tiên kỳ đảo, do thị kim nguyệt, cát nhật, đầu vu, gia, tự, sứ, tu thuyết lễ đảo.

Thiên thời giải bệnh, giải hạn, kỳ an pháp đàn, nhất duyên nhi tán, ngưỡng mong thánh đức phủ dám phàm tình đạt tín chân ngôn cẩn đương trì tụng.

Dục Thông pháp giới tín

Tu trượng bảo hương chuyển

Dĩ thử diệu châm ngôn

Trư tử phổ cúng dàng.

+ Nam mô tam mãn đá một đà lẫm án phạ nhật la vật, ly ba hạ (7 lần).

Thiết dĩ đàn nghi tức khải pháp sư phương tuyên, ân cần nhất niệm chi phàm tình, triệu tập ngũ phương tri thánh chúng hoàng thùy lân mẫn.

Sủ trư ban dịch lệ chi thủy tiêu, phủ dám tinh thành tỷ nhất thiết tai ương, chi tuyết thích, ngưỡng mong uy đức đặc giáng pháp duyên, triệu thỉnh chân ngôn cẩn đương trì tụng.

Dĩ thử linh thanh thân triệu thỉnh

Ngũ ôn thánh giả nguyện văn chi

Ngưỡng bằng tam bảo lực gia trì

Thử nhật kim thời lai giáng phó

+ Nam mô Bộ bộ đế lỵ đá lỵ đát đá nga đá da (7 lần)

+ Thượng lại triệu thỉnh chân ngôn tuyên dương dĩ kính chúng đẳng kiền thành thượng hương bái thỉnh.

  • Nhất tâm phụng thỉnh.  Thiên phù ôn tư thánh giả, đông phương thanh đế trương nguyên bá đại tướng quân, nam phương Sích đế, xáng nguyên đại tướng quân, Tây phương Bạch đế, triệu công minh đại tướng quân, bác phương hắc đế, trung sĩ lý đại tướng quân, trung ương hoàng đế sủ văn nghiệp đại tướng quân, cập ngũ phương ngũ đế, tịnh bộ tạt bộ, đại bộ thần quan chư tư bộ chúng.

Duy nguyện phổ thi diệu lực quảng vận thần thông, giáng phó pháp duyên, thụ tư cúng dàng hương hoa thỉnh.

  • Nhất tâm phụng thỉnh. Thiên phù ôn tương, xứ, ngũ phương hành binh hành bệnh quỷ vương, nhất thiết sám tả bộ hạ thần kỳ, thập nhị liên vương hành khiển, thập nhị nguyệt tướng chủ giảng thất thập nhị hầu tướng, nhị thập tứ khí thần quan. Tám giới chúa ôn thất quỷ vương, kinh thà đại phu tuần du sứ giả, bạn thượng quỷ vương, chư tư chân tể, ôn hòa dịch lệ, quỷ mị tà ma, biến tướng hiện hình hưng yếu tác sủng quan gia trai chủ nội ngoại tông nhân mãnh tướng trung quân thương vong tuyệt tự. Phục từ cố khí, thổ mộc yêu tinh. Nhất thiết tai ương chư tư bộ chúng.

Duy nguyện đồng hưng thiện tâm, quảng vân từ tâm, giáng phó pháp duyên thụ tư cúng dàng, hương hoa thỉnh.

  • Nhất tâm phụng thỉnh: Mệnh thừa thượng đế quyền chưởng nhân gian xát thiện ác dĩ vô tư, định cát hung chi hữu chuẩn, kim niên đường cai thái tuế, chỉ đức tôn thần, đương cảnh thành hoàng đại vương. Lý vực thổ đại thần kỳ cặp thổ công thổ chủ, thổ phủ linh quan chư tự bộ chúng.

Duy nguyện âm phù cát cảnh cứu trợ lên dân, giáng phó hương duyên thụ tư cúng dàng.

+ Thượng lại triệu thỉnh chân ngôn tuyên dương dĩ kính an tọa chân ngôn cẩn đương trì tụng.

Thần đức tong không lai giáng phó,

Lạp tư đan khổn biểu tinh kiền

Tùy phương ứng hiện biến Quang minh

Nguyện giáng pháp duyên an vị tọa,

  • Án ca ma la sa ha (7 lần)

+ An tọa chân ngôn tuyên dương dĩ kính, nhiếp bị phi nghi,thượng hiến thần tử phủ thùy. Nạp thụ tín chủ kiền thành thượng hương phụng hiến.

(Chú biến thực) v.v…

Vô lượng nhân duyên nhất thiết phúng.

Phổ thí pháp giới chư quần sinh

Nhược dĩ hương hoa thân cúng dàng

Duy năng thành tựu phật công đức

+ Án nga nga lẵng tam bà phạ phiệt Nhật La Hộc (7 lần)

Thượng lai hiến cúng, sự dĩ chu viên, khâm duy uy đức lan danh, linh thông mặc trắc đạo lộ hành binh tư bộ chúng lạp thụ phi lễ hựu băng ưu hại chi tâm. Thính tụng tiên dao chi cảnh, vật hoài cựu niệm doãn từ tồn ân, thường tu bồ tát chi tâm. Tất chứng Như lai chi quả, cánh nguyện tín chủ tự thị thân cung khang thái, tòng tư vô tai ách chi ngu. Mệnh vị hòa bình, tự thử hữu trinh tường chi ứng, vị như thượng lương duyện. 

Niệm thập phương tam thế phật chư tôn tát ma ha tát. Ma ha Bát nhã ba la mật.

(Nếu giản hạn dùng 36 đồng tiền trinh vùa đọc vừa cát nếu không thì lễ tạ đọc sớ)

  • Phục dĩ càn khôn tạo hóa, định luân chuyển dĩ vô cùng nhật nguyệt chiếu lâm, vận tuần hoàn nhi bất tức, ái khủng hiên thời nhiễm trược, lự kỳ khí lưu hành, dục bảo bình an phục nguyện đại thánh thùy từ, cứu bạt, chúng sinh chi khổ nạn, thần linh bá đức thảo trừ nhật thiết khả nhương khả giải, đẳng dữ ôn hoàng dịch lệ, cập như hạn ách tai ương, kim đối đàn tiền kim đương thỉnh giải.

Hoặc ngộ thiên thời cạnh khởi chi, kim thời thỉnh giải.

Hoặc địa khí lưu hành khởi chi ách, kim đương thỉnh giải.

Hoặc tam tai tứ sát chi ách kim đương thỉnh giải

Hoặc ngũ hình lục hại chi ách kim đương thỉnh giải

Hoặc thất thương bát nạn chi ách kim đương thỉnh giải

Hoặc cửu tinh thập ác ách kim đương thỉnh giải

Hoặc thiên la địa võng chi ách kim đương thỉnh giải

Hoặc quan phù điếu khách chi ách kim đương thỉnh giải

Hoặc tham kheo ngũ mộ chi ách kim đương thỉnh giải

Hoặc tai sát kiếp sát chi ách kim đương thỉnh giải

Hoặc mênh cùng toán tận chi ách kim đương thinh giải

Hoặc cô thần quả tú chi ách kim đương thỉnh giải

Hoặc phu thê hình hại chi ách kim đương thỉnh giải

Hoặc ôn hoàng dịch kệ chi ách kim đương thỉnh giải

Hoặc quỷ mị tà ma chi ách kim đương thỉnh giải

Hoặc tinh tổ thần chuyền chi ách kim đương thỉnh giải

Hoặc Nam thương yếu tử chi ách kim đương thỉnh giải

Hoặc tân tử cửu vong tuyệt tự  kim đương thỉnh giải

Hoặc hung thần ác sát kim đương thỉnh giải

Hoặc thương vong tuyệt tự kim đương thỉnh giải

Hoặc trái chủ oan gia kim đương thỉnh giải

Hoặc thổ mộc yêu tinh kim đương thỉnh giải

Hoặc phục thị cố sự chi ách kim đương thỉnh giải

Hoặc trú chớ thệ nguyệt chi ách kim đương thỉnh giải

Hoặc đại hao tiểu hao kim đương thỉnh giải

Hoặc ám sát tương sát kim đương thỉnh giải

Hoặc niên hạn nguyệt hạn kim đương thỉnh giải

Hoặc nhật niên hạn thời hạn kim đương thỉnh giải

Hoặc niên hành nguyệt hành kim đương thỉnh giải

Hoặc nhật hành thời hành kim đương thỉnh giải

Hoặc hàn chính nhiệt trịnh kim đương thỉnh giải

Hoặc thốn chỉnh tà chình kim đương thỉnh giải

Hoặc kinh trịnh trọng trịnh kim đương thỉnh giải

Hoặc tứ bách tứ bệnh kim đương thỉnh giải

  • Tiêu tai giải ách thiên tôn.

Trường sinh bảo mệnh thiên tôn đại đao bất khả tư nghì công đức.

Thượng lai lễ tiễn thiên thời công đức vô ngần lương nhân khể thủ hòa nam tam tôn thánh chúng.

Hết

Tham Khảo Thêm:

Khoa Cúng Trần Triều — Xem Tại Đây

Khoa Cúng Trần Triều 2 — Xem Tại Đây

An Trạch Khoa — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Thiên Đài — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Tam Phủ Đối Khám — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Tam Phủ Thục Mạnh Tiễn Căn Cầu An — Xem Tại Đây

Khoa Cúng Tứ Phủ — Xem Tại Đây

Sảm Tạ Long Thần Khoa — Xem Tại Đây

Phát Tấu Nghi — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Đương Niên Đương Cảnh — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Tam Tại Giải Nạn — Xem Tại Đây

Khoa Cúng Nhương Tinh Giải Hạn — Xem Tại Đây

Lễ Tạ Mộ Phần Tại Ban Phật — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Minh Vương Thục Án — Xem Tại Đây

Khoa Cúng Thánh Mẫu — Xem Tại Đây

Khoa Cúng Sơn Trang — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Bạch Hổ — Xem Tại Đây

Comments
Loading...