Lễ Tạ Phần Mộ Tại Ban Phật

0
  • Khể thử từ bi địa tạng chủ u minh cứu khổ hiệu năng nhân, hậu thổ địa kỳ, tư thánh chiết, sơn xuyên nhạc độc, các linh thần, bái quái cửu cung an mộ tập, tư duy lục hợp hộ mộ phần, tín chủ kiền tương hương phụng hiến, kim thời lễ thỉnh giáng an cần.

Tiếp dẫn vong hồn xin tịnh độ, phúc lưu hậu đại thọ thiên xuân

Đại thánh địa tạng vương bồ tát (3 lần)

Dạ lan tịch tịch mãn cánh thôi 

Hiếu quyến vi thành đặc ngụ suy

Hương nhiệt trầm đàn huân ngọc chú

Tửu kham thù tạc phụng kim bôi

Căn trần đốn tức như duyên tịnh

Nghiệp thức viên minh vạn pháp cái

Thị nhật linh hồn mông tiến bạt

Nguyện chiêm công đức vãng liên đài

Thiết dĩ nhất nguyên, trạm tịch, bản vô, tịnh uế, chi sai, thù vạn tượng phù hoa, cố bằng thăng trầm, chi sinh diệt, bằng tư pháp thủy, sụng sái trần lao giáo hữu tịnh uế chân ngôn cẩn đương trì tụng

Nhất bát thanh lương thủy

Quán sai chư trần cấu

Kim cương lai hộ trì

Thậm nhiên thường thanh tịnh

  • Ám bắc đế tra thiện thần la đa địa sa ha hạ (3 lần)

Thiết dĩ yến nghinh hiền thánh cung bằng ngũ phận dĩ giao thông, dục tạ linh tư, tu trượng bách hòa nhi biến đạt, dĩ khổ bản tôn địa tạng vương bồ tát.

Cúng dàng hậu thổ địa kỳ, đương sứ thần quan, đông phương thanh đế thủ mộ đại thần, nam phương sích đế, thủ mộ đại thần, tây phương bạch đế thủ mộ đại thần, bắc phương hắc đế, thủ mộ đại thần, trung ương hoằng đế, thủ mộ đại thần.

Cập tứ duy thượng hạ, cửu cung bát quái, thổ phù thần quan, thanh long bạch hổ, chu tước huyền vũ, thần quân, sơn xuyên địa mạch, sơn hướng thần quân, kim niên thái tuế chi đức tôn thần đương cảnh thành hoàng thổ địa chính thần, trượng thử bảo hương phổ đồng cứng dàng kim.

(Tên tuổi tín chủ) phục vì chính tiến (vong gì) chính hồn tự tòng viên quảng vị bốc thăng trầm cửu sứ dạ đài.

Hoặc đồi u trệ. Cẩn thủ kim nguyệt cát nhật, kiền thỉnh mệnh tăng tựu vu gia sứ (tự) tu thuyết sám tạ độ vong pháp đàn nhất duyên duy tán, kim tắc tuân hành khoa phạm, tán hiến minh đăng, sử u ám dĩ quang minh tỷ hung ương nhi sám diệt.

Ngưỡng mong thần lực, gián hoa duyên giáo hữu triệu thỉnh chân ngôn cẩn đương trì tụng.

Dĩ thử linh thanh thân triệu thỉnh

Linh quang thần chúng nguyện văn tri

Ngưỡng bằng tam bảo lực gia trì

Nguyện tại kim thời lai giáng phó

Nam mô bộ độ đế lỵ giá lỵ đáp đá nga

  • Nhất tâm phụng thỉnh U mình giáo chủ, cứu khổ bản thân địa tạng vương bồ tát, chấn kim tích ủ địa ngục môn khai, trượng bảo châu nhi thiên đường nộ thấu, đại bi đại nguyện đại thánh đại từ, bản tôn địa tạng vương bồ tát ma ha tát.
  • Duy nguyện từ bị vô lượng hận mẫn hữu tình tiếp dẫn linh hồn, quy phó đạo tràng thụ cúng dàng.
  • Nhất tâm phụng thỉnh Tam giới chư tư vạn linh các chức đương niên hành khiển, tứ trực công tào, tả hữu linh quan, bản lĩnh bản đàn. Lục viên sứ giả ngũ đạo tướng quân.
  • Duy nguyện bất vi sở thinh lân mẫu hữu tình chứng minh công đức. Tiếp dẫn linh hồn quy phó đạo tràng thụ tử cúng dàng
  • Nhất tâm phụng thỉnh thiên địa khôi phân, trần, ngũ phương chí tốn vị, âm dương giáo hội, hình bát quái dĩ an bài, lệ thuộc trư tư, tinh cung thánh chúng.

Cung thỉnh ngũ phương ngũ đế hậu thổ hậu kỳ, đông phương thánh đế, thủ mộ thần quân, nam phương sích đế thủ mộ thần quân, bắc phương hắc đế thủ mộ thần quân, cập thanh long bạch hổ, chu tước huyền vũ thần quân, nhị thập tứ sơn thần quân, thất thập nhị hầu thần quân, cửu cung bát quái thần quân, thủ hình thủ cốt thần quân.

Đương phương thủ sứ, thổ địa chính thần nhất thiết uy linh, cập chư bộ chúng

  • Nhất tâm phụng thỉnh. Linh hồn diểu diểu, sứ vô  lai khứ chi kỳ, cửu phách du su linh hữu trọng quy chi nhật, phục vì tiếp triệu vong hồn (tên vong) chính hồn duy nguyện lục trần khiết tịnh nhất tính viên minh, giáng phó pháp duyên thụ tư cúng dàng.
  • Thượng lai triệu thỉnh chân ngôn ký hạ quang lâm an tọa chôn ngôn cẩn đương trì tụng.

Thần đức tòng không lai giáng phó

Khoát nhiên tâm nguyệt thính gia đà

Tùy phương ứng hiện biến quang minh

Nguyện dáng đàn duyên an vị tọa

Án tra ma ha sa hạ (7 lần)

An tọa chân ngôn tuyên dương dĩ kính, nhiếp thân bạc cúng phi nghi, tiên hiền thánh dĩ giáng lâm, thứ tiến linh hồn nhi lạp thụ tín chủ kiến thành thượng hương phụng hiến.

Án phạ nhật la ma ha (7 lần)

Dĩ thử hương hoa nghiêm cúng dàng

Phu trần chà quả. Biểu tinh kiền

Kiền tương hữu soạn dữ tô đà

Phổ hiến vô biên linh sung túc

(chú biến thực chú cam lộ – phổ cúng dàng) 3 lần

Nam mô phổ cúng dàng bồ tát ma ha tát (3 lần)

Cái văn: Như lai hành hóa, hòa quang biến chiếu ư tam thiên, bồ tát tu nhân, thệ nguyện thổ chư thế giới, ngưỡng chiêm công đức, tiến bạt vong linh, dụng tứ tuyền lộ dĩ siêu thăng trầm tứ u hổn,, nhi giải thoát.

Kim vì vong (tên vong) chính hồn, lục căn bất tịnh tam nghiệp vị trừ, trượng thừa bí mật dĩ gia trì, cung vong từ bi tiếp dẫn, khổ chủ kiền thành chí tâm xám hối

Bất giác chân như tính tùy duyên nhiễm trược trần

Tạo tội quảng vô biên chí tâm cầu sám hối

Xám hối dĩ chí tâm quy mệnh lễ thường trụ tam bảo

Chí tâm phát nguyện.

Nguyện diệt oan khiên chư tội chướng

Nguyên sinh tinh tiến ngộ bồ đề

Nguyên viên trủng trí diệu lan lường

Nguyện hộ như lai chân bí mật

Phát nguyện di chi tâm quy mệnh lễ thường trụ tam bảo

Đăng phụng hiến cúng dàng đương sứ thổ địa thần linh, chiếu diệu ngũ phương, thông mộ trạch, phá chư u ám chiết, quang minh vong giả thạo siêu minh.

Đại thánh phổ quang minh vương bồ tát

Cơ trầm lặc tĩnh nguyệ tam canh

Mãn thù ngân đăng triệt dạ minh

Trản trản lưu quang băng bạch chú

Chi chi thổ hội sám kim tinh

Lan cao viễn chiếu thông vô gián

Hạc diệm cao huy súc hữu tình

Nhâm thị bát phong suy bất diệt

Kim tương nhất điểm phá u minh

Thiết dĩ từ bi đại nguyện phương tiện đa môn chuyển trú phật chi tâm đăng tác quần sinh chi huệ, cư quang hàm, vạn trượng chiếu phá tam đồ, dục sùngđảo chúc chi tân dực hộ cảm thông chi ý.

Phục vỉ chính tiến (tên vong) chính hồn đăng thứ nhất thành phát tứ thập bát nguyện.

Nguyện khai tam muội hỏa, nguyện liễu nhi thừa đăng, nguyện hiến quang minh tràng. Nguyện trừ hồn cù quyên. Nguyện tiêu vạn kiếp du ma chi chược. Nguyên sả thiên sinh, khôi mộc chi trần, nguyện ly nghiệp cấu chi khiên

Nguyện thoát phiền não chi chương nhất chân liễu ngộ, tư nhi tuyết điểm ư hồng lư, vạn kiếp tiêu trừ khoái nhược, vân thu ư bích hán, tuyên dương, bí ngữ.

Diễn xướng huyền văn, trượng chúng hồng âm đồng thanh tán hiến.

Cẩn trì thử đăng cúng dàng đông phương thanh đế, thủ mộ thần quan, dụng hiến minh đăng kiến thân sám tạ, phục nguyện cấn cúng mộc đức điệu đông dương, tả nhiễu thanh long bao hướng dương vĩnh cố âm phần, tăng bát, địa, chuyển gia vạn đại phúc vô cương, đăng chúc dĩ kiền thành bái hiến.

Cẩn trì thử đang cúng dàng nam phương xích đế, thủ mộ thần quan, dụng hiến minh đăng, kiền thân sám tạ, phục nguyện án tiền chu tước, chiếu minh đường, chiều liệt tinh phong, cung diện sảng lục mã quý nhân phù ngoại, ức niên phát tích, quý vinh xương, đăng chúc dĩ nhiên kiền thành bái hiến.

Đăng cúng dàng thử đăng tây phương bạch đế, thủ mộ thần quan, dung hiến minh đăng kiền thân sám tạ, phục nguyện đoài cung kim đức đối canh tân. Bạch hổ trùng trùng nhien hữu phần vĩnh bảo vong linh an vạn cổ. Phúc lưu miêu duệ hưởng thiên xuân, đặng chúc dĩ nhiên kiền thành bái hiến.

Cẩn trì thử đăng cúng dàng trung ương hoàng đế, thủ mộ thần quan, dụng hiến minh đăng kiền thần sám tạ. Phục nguyện thái vi chính khí, hội thẩm toàn hoàng đạo chung cung vĩnh trấn, an kinh bá trừ trừ đa phúc thọ nhi tôn đại đạt đĩnh tái hiền. Đăng chúc dĩ nhiên kiền thân bái hiến.

Vô lượng nhân duyên nhất thiết cúng

Phổ thí pháp giới chu quần sinh

Nhược dã hương hoa phổ cúng dàng

Duy năng thành tựu phật công đức

Thượng lai sám tạ công đức vô ngần lương nhân khổ chủ hòa nam tam tôn thánh chúng.

Tham Khảo Thêm

Khoa Cúng Trần Triều — Xem Tại Đây

Khoa Cúng Trần Triều 2 — Xem Tại Đây

An Trạch Khoa — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Thiên Đài — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Tam Phủ Đối Khám — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Tam Phủ Thục Mạnh Tiễn Căn Cầu An — Xem Tại Đây

Khoa Cúng Tứ Phủ — Xem Tại Đây

Sảm Tạ Long Thần Khoa — Xem Tại Đây

Phát Tấu Nghi — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Đương Niên Đương Cảnh — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Tam Tại Giải Nạn — Xem Tại Đây

Khoa Thiên Quan — Xem Tại Đây

Khoa Cúng Nhương Tinh Giải Hạn — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Minh Vương Thục Án — Xem Tại Đây

Khoa Cúng Thánh Mẫu — Xem Tại Đây

Khoa Cúng Sơn Trang — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Bạch Hổ — Xem Tại Đây

Comments
Loading...