Phát Tấu Nghi

0

(Cử Tám)

Pháp chủ: Chiên đàn hải ngạn, nô nhiệt minh hương. Gia Đu tử mẫu, lưỡng vô ương, hỏa nội đắc thanh lương; chí tâm kim tương, nhất chú biến thập phương.

Nam mô Hương vân cái bồ tát ma ha tát (3 lần).

( Thích ca tán rằng)

Pháp chủ tụng: Chí tâm tán lễ, Thích ca mâu ni Phật, vi tam giới sứ, tứ ính phụ, Ngọc hào nghi tế hiện; kim khẩu đàm diệu pháp, Nhuận quần sinh, như hủ mộc chiêm cam lộ. Bát thập chưởng tùy hình, tam thập nhị tướng cụ. Đại từ đại bi năng cứu khổ. Ngà kim khể thủ lễ.

Duy nguyện thùy gia hộ. Đương lai thế, Xả Diêm phù, sinh Tịnh độ; Nguyện tín chủ bảo bình an, tăng phúc tuệ.

Tả đọc:

Âm dương sứ giả tối anh linh,

Mật triển uy quang ứng khẩn thành.

Hữu đọc:

Tề trì công văn như điện xiết,

phi đằng tấu sự nhược phong hành.

Kình quyền tuân phụng Như lai sắc

Thủ phủng căng lân tín chủ tình,

Nghinh thỉnh chư thánh lai giáng phó,

Xuyền kỳ tín chủ bảo an ninh

Tiếp dẫn vong linh sinh tịnh độ

Lĩnh chiêm công đức xuất u minh

Nam mô Việt nam giới bồ tát ma ha tát (3 lần)

Pháp chủ: cung văn: Phật công đức sơn, duy cao duy tủng pháp trí tuệ hải tối quảng tối thâm. Hà sa vô dĩ tỷ kỳ đa; kiếp thạch nan dỹ tận (Pháp chủ thỉnh đến đây).

Phù dĩ: Pháp duyên quang khải, thành ý tinh kiền, dục nghinh Hiền Thánh dĩ lai lâm, tu dương tứ phương nhi thanh tịnh. Tiên bằng pháp thủy, quán sái đạo tràng, nhất chích tài chiêm, thập phương ca khiết, ngã Phật giáo tạng trung, hữu sái tinh đà na ly, cẩn đương trì tụng.

(Niệm đại bi thần chú và sái tịnh cử tám)

Dương chi tịnh thủy, biến sái tam thiên; tính không bát đức, lợi nhân thiên; pháp giới quảng tãng duyên, diệt tội tiêu khiên, hỏa diêm hóa hồng liên.

Nam mô Thanh lương địa bồ tát, ma ha tát.

Bên Hữu: Thiết dĩ kim lô ái đãi, ngọc triện phiêu giao: Đạm hà bá mã càn khôn; thanh vụ toàn thân thế giới. Quần sinh văn thử, khoát nhiên tâm địa khai minh chư thánh huân chia, trực hạ tính thiên lăng triệu. Phù hương giải do lai tự đắc, bất phương ná cá tài thành; chỉ tại cừ sinh; khởi đắc giá nhân chủng tựu. Phần thời, vô tỵ khổng; biến xứ, hữu đần quan. Danh khoa đệ nhất chiên đàn; hiệu viết vô song lan sạ.

Như lai giáo hữu, đại tín nhiên hương châm ngôn cẩn đương trì tụng.

Tả đọc:

Giới hương định hương dữ tuệ hương

Giải thoát giải tri kiến hương

Hữu đọc:

Quang minh vân đài biến pháp giới

Cúng dàng thập phương chư thánh chúng

Nam mô hương vân cái bồ tát ma ha tát.

Pháp chủ: Thiết dĩ: tam thiên thế giới nhất chân diệu thể năng thông: tứ đại bộ châu, phiến niệm tinh thành khả đạt. Thủy trung phi dị, kim cổ hà thù. Thần công oát vận diệu vô phương Thánh lực viên dung na gián cách. Tùy duyên ứng hóa thăng thiên nhập địa tự sát na phó cảng uy linh, cứu tử độ sinh như khoảnh khắc kim tắc phả quảng hôi khải, bất nhị môn khai Trần Hiền, mật chi khoa nghi; khiến minh dương chi pháp tịch. Dục nghinh hiền thánh, tu tạ thần công. Giáo hữu phụng thỉnh chân ngôn, cẩn đương trì tụng.

Tả 2 câu:

Dĩ thử chân ngôn thân triệu thỉnh

Trực phù sứ giả nguyện văn chi

Hữu 2 câu:

Trượng thừa Tam bảo lực gia trì

Thử nhật kim thi lâm pháp hội,

Pháp chủ: Nam mô, Bộ bộ đế lị già lị đá lị đát đá nga đá da (3 lần)

Pháp chủ: Thượng lại triệu thỉnh chân ngôn, tuyên dương dĩ kính, Tín chủ kiển thành thượng hương bái thỉnh.

( Tín chủ dâng hương khấn, cử tám)

Giới đỉnh chân hương phần khởi xung thiên thượng. Tín chủ kiền thành nhiệt tại kim lô phóng. Khoảnh khắc nhân huân tức biến mãn thập phương thích nhật Gia du, miễn nạn tiêu tai chướng, nam mô hương cúng dàng bồ tát ma ha tát Hương hoa thỉnh.

Pháp chủ: Nhất tam phụng thỉnh. Nội hoài thực tướng, ngoại hiển uy linh hộ chính pháp ư sơn chung, sát phàm tình ư thế giới linh sơn hội thượng, thỉnh Phật yết đế thần vương.

Phật quốc môn hạ tấu sự tật tiệp công tào. kim chi na cha sứ giả, kinh ngưỡng phi thiên phù quang.

Duy nguyện thượng tuân, Như lai giáo sắc, hạ mẫn tín chủ khẩn tình lai tự phong, khứ như xiết điện. Hương hoa thỉnh.

Tả thỉnh:

Nhất tâm phụng thỉnh. Phi đằng kim quyết, lai võng ngân hà. Quyền hành chỉ xích, nhi thượng đế bạc phong; ứng niệm khẩn tình nhi vạn dân hàm nại. Thiên kinh môn hạ, tấu sự niên trị công tào, bảo lệ hoa quang sứ giả kính ngưỡng tứ thiên phù quan. 

Duy nguyện: thượng tuân Như lai giáo sắc hạ mẫn tín chủ khẩn tình. Lai tự pho phong, khú nhu xiết điện, (hoa) Hương hoa thỉnh.

Hữu đọc:

Nhất tâm phụng thỉnh. Uy phong lẫm liệt; khí nhuệ hiên ngang, phụng từ tình đạt, địa phủ xa la; ban phù mạnh tiến, thái sơn ngự án. Địa phủ môn hạ, tấu sự nguyệt trị công tào quang sơn la sát sứ giả, kính ngưỡng địa hành phù quan. Nhất thiết bộ thuộc thánh chúng, nghiêm bộ đàn tràng duy nguyện, thượng tuân.

Như lai giáo sắc, hạ mẫn tín chủ khẩn tình. Lai tự phi phóng khứ như xiết điện. Hương hoa thỉnh.

Tả đọc:

Nhất tâm phụng thỉnh. Khứ lai thủy phủ nội; xuất nhập tại ba tâm tam sơn lãng uyển dĩ yêu chiều; cửu quyết tinh cung nhi vi nhiễu. Thủy phủ môn hạ, tấu sự nhật tri công tào. Phiêu lưu mãnh liệt sứ giả, kính ngưỡng không hành phu quan. Nhất thiết bộ thuộc thánh chúng.

Duy nguyện: thượng tuân: Như lai giáo sắc hạ mẫu tín chủ khẩn tình. Lai tự phi phóng khứ như xuất diện. Hương hoa thỉnh.

Hữu đọc:

Nhất tâm phụng thỉnh. Chu toàn ngũ nhạc, biên lịch chư ty. Thành duy vạn vật chi cơ; thiện sát, nhất thời chi sự. Nhạc phủ môn hạ, tấu sự thời trị công tào, ân cần từ hạ sứ giả kính ngưỡng thổ địa phù quang, nhất thiết bộ thuộc thánh chúng. 

Duy nguyện thượng tuân:

Như lai giáo sắc, hạ mẫn tính chủ khẩn tình. Lai tự phi phóng. Khư như xuất điện, Hương hoa thỉnh.

Ngũ vị sứ giả giáng đạo tràng

Thụ thủ hương hoa phả cúng giàng;

Bất xả uy quang tát chứng minh

Bất xả uy quang tát chứng minh

Nam mô vân lai tập bồ tát ma ha tát (3 lần)

Pháp chủ:

Phục vọng, loan dư vân tập; Phượng giá phong biền, tinh nhân vị thứ dĩ an nhiên đăng sán phô bài nhi gián liệt, nguyên gián đan thành chi khẩn, thiểu thân bạc cúng chi nghi. Giáo hữu cúng giàng chân ngôn cẩn đương trì tụng.

( Niệm chú thiên thực 3 biến)

Nam mô tát phạ đát tha, nga đá phạ rô chỉ đế án tam bạt la, tam bạt la hổng.

Nam mô tô rô bà da, đát tha nga đá gia, đát điệt tha, án tô rô tô rô bát la tô rô, bát la tô rô sa bà ha.

Nam mô phả cúng giàng bồ tát ma ha tát (3 lần)

Pháp chủ:

Khâm duy, sứ giả, chức tam tỵ tới, công nghệ tứ châu, thị phất tiến, tính phất văn, dương dương ứng hòa, dảo tất thông, cầu tất ứng trạc trạc quyết linh tấu truyền trượng bỉ thần công, thân thỉnh nại từ hiền triết. Thắng kỳ hạ giá, giám nạp trung thành phàm hữu ý dĩ cáo trần, vọng uy quang nghi thính cảnh, cụ hữu quan văn, cẩn đương tuyên đọc.

( Đọc quan điệp bạch rằng)

Pháp chủ bạch: Tư giả cảm phiền ngũ vị sứ giả; tê chấp tinh văn. Cung thỉnh chư Phật, Bồ tát, tam giới thánh hiền, mẫn niệm thử trai nhân, phả thân vị đầu tiến.

Pháp chủ bạch: Thương lai, công văn dĩ lị, tuyên đọc vân chu, lượng mộc …

Thánh từ, khất thùy nạp thụ. Kim hữu công văn dụng bằng hỏa hóa, ngưỡng lao đại chúng, phúng tụng chân thuyên. Hồi hương chân như thực tế, thành tựu Phật quả bồ đề.

(Niệm tâm kinh hỏa điệp xong tán kinh tâm kinh)

Bát nhã tâm kinh, Quán tự tại, cố tâm vô quải ngại,việt siêu khổ hải. Đại minh thần chú, diệt trừ tai, ngũ uẩn không pháp – thể chu sa giới, ngũ uẩn khong, pháp thể chu sa giới , (cử tán).

Pháp chủ bạch: Thánh từ quảng đại cảm ứng vô sai,tịch quang tam muội biến hà sa, nguyên bất ly già ra, phức đẳng trai gia, kim địa dũng liên hoa.

Nam mô tăng phúc tuệ bồ tát ma ha tát.

Pháp chủ bạch: thượng lai thu thiết ngỗ pháp đàn, Pháp tấu biểu quan công đức, vô hạn thù thắng lượng nhân. Khể  hủ hòa nam, tam tôn thánh chúng.

Tham Khảo Thêm:

Khoa Cúng Trần Triều — Xem Tại Đây

Khoa Cúng Trần Triều 2 — Xem Tại Đây

An Trạch Khoa — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Thiên Đài — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Tam Phủ Đối Khám — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Tam Phủ Thục Mạnh Tiễn Căn Cầu An — Xem Tại Đây

Khoa Cúng Tứ Phủ — Xem Tại Đây

Sảm Tạ Long Thần Khoa — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Đương Niên Đương Cảnh — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Tam Tại Giải Nạn — Xem Tại Đây

Khoa Thiên Quan — Xem Tại Đây

Khoa Cúng Nhương Tinh Giải Hạn — Xem Tại Đây

Lễ Tạ Mộ Phần Tại Ban Phật — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Minh Vương Thục Án — Xem Tại Đây

Khoa Cúng Thánh Mẫu — Xem Tại Đây

Khoa Cúng Sơn Trang — Xem Tại Đây

Khoa Lễ Bạch Hổ — Xem Tại Đây

Comments
Loading...